Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDZIAŁ FINANSOWY

 
Danuta Krasiej
Naczelnik Wydziału Finansowego
tel. 75 7380664
d.krasiej@nowogrodziec.pl
  
 
Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansowo należy
 
 1. opracowywanie planów projektów budżetu i planów finansowych,
 2. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
 3. dokonywanie analiz wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w  Budżecie w celu zapewnienia racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi,
 4. prowadzenie obsługi księgowej i kasowej,
 5. ustalanie propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych,
 6. naliczanie podatków i opłat lokalnych oraz kontrola w tym zakresie,
 7. przygotowywanie decyzji w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń oraz  rozkładania na raty należności gminnych,
 8. podejmowanie czynności przygotowawczych i prowadzenie egzekucji  administracyjnej,
 9. prowadzenie obsługi funduszy celowych,
 10. prowadzenie księgowości budżetowej,
 11. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów, wydatków, inwestycji   i rachunków pomocniczych,
 12. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 13. sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 14. ewidencja i rozliczanie podatku VAT,
 15. opracowywanie sprawozdań i analiz z wykonania budżetu i planów finansowych oraz przedkładanie wynikających z nich wniosków Burmistrzowi i Radzie,
 16. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Izbą Skarbową, urzędami skarbowymi, bankami i sądami,
 17. wydawanie zaświadczeń o dochodowości, posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nieruchomości oraz innych zaświadczeń określonych odrębnymi przepisami,
 18. prowadzenie ewidencji księgowej składników mienia gminy oraz aktualizacja zmian w tym  zakresie,
 19. naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz rozliczanie składek ZUS i US,
 20. kontrola gospodarki finansowej jednostek  pomocniczych gminy,
 21. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 22. obsługa środków finansowych z: Unii Europejskiej, Banku Światowego, dotacji, kredytów itp.
 23. kontrola wydatkowania środków publicznych przez organizacje pozarządowe i pożytku publicznego,
 24. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rozliczanie inwentaryzacji,
 25. ewidencja podatników i inkasentów.