Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn dot. zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowogrodziec ul. Grabowa, Sosnowa i Osikowa; Zagajnik ul. Leśna; Wykroty ul. Parkowa”.

Strona archiwalna

 

ZP.271.11.2020

        

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowogrodziec ul. Grabowa, Sosnowa i Osikowa; Zagajnik ul. Leśna; Wykroty ul. Parkowa”

Działając na podstawie art. 92 ust.1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019.1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:

Transport Ciężarowy Eugeniusz Kuśnierz Kościelnik 15 b, 59-800 Lubań

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

 

Firma-Oferent

Adres oferenta

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji jakości”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Ul. Kaczewska 19,

58-514 Jelenia Góra

59,98

40,00

99,98

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Jałowiec 56

59-800 Lubań

46,68

40,00

86,68

Masy Polskie Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Legnicka 80,

 59-300 Lubin

45,56

40,00

85,56

Konsorcjum:

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z o.o.

Przedsiębiorstwo Usługowo –Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.

Ul. Dworcowa 26,

 58-460 Jelenia Góra

 

 

Ul. Poniatowskiego 25

59-400 Jelenia Góra

37,29

40,00

77,29

ABM Zgorzelec I Sp. z o.o. Sp. k.

Jędrzychowice 113, 59-900 Zgorzelec

42,56

40,00

82,56

Transport Ciężarowy Eugeniusz Kuśnierz

Kościelnik 15 b

59-800 Lubań

60,00

40,00

100,00

Usługi Remontowo budowlane i Transport Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9

59-800 Lubań

55,39

40,00

95,39

Wykonawca tj.: Transport Ciężarowy Eugeniusz Kuśnierz Kościelnik 15 b, 59-800 Lubań nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100 pkt. ) zgodnie z kryteriami wyboru.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich