Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Nowogrodziec, dnia 15 lutego 2021 r.

 

WK.6220.27.2018.OS

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nowogrodźca

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2020.256 zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2020.283 zm.),

 

zawiadamiam

 

o wydaniu przez Burmistrza Nowogrodźca w dniu 10 lutego 2021r. decyzji znak WK.6220.27.2018.OS o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce ewidencyjnej nr 276/3 obręb Czerna, w gminie Nowogrodziec”.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodźca w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W związku z powyższym każdy zainteresowany, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią  sporządzoną przez dr hab. inż. prof. uczelni Pawła Bieńkowskiego – Kierownika Laboratorium Wzorców i Metrologii pola Elektromagnetycznego z Politechniki Wrocławskiej która wykazała, że opiniowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko według rozporządzenia, a tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2020.256 zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 18 lutego 2021 r.

                                                                                                                                           Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                             Robert Marek Relich