Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Nowogrodziec, dnia 15 marca 2021 r.

WK.6220.14.2020.OS

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś,

 

zawiadamiam strony postępowania

 

iż w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie fermy drobiu, na terenie działek nr: 58/5, 58/7, 58/8 w miejscowości Milików w gminie Nowogrodziec.

Planowane przedsięwzięcie zakłada rozbudowę 3 istniejących budynków drobiarskich, rozbudowę pomieszczeń gospodarczych, budowę dróg i placów wewnętrznych, instalację silosów paszowych i zbiorników magazynowych gazu. Inwestycja wymagała będzie także realizację instalacji i infrastruktury towarzyszącej zaplanowanym obiektom budowlanym.

Burmistrz Nowogrodźca, wystąpił do organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą   o opinię w powyższej sprawie.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 (pokój nr 3, w godzinach od 8,00  do 15,00). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Ponadto na podstawie art. 36 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,  informuję o przedłużeniu postępowania administracyjnego i terminu załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 15 kwietnia 2021 r.,  ze względu na konieczność uzyskania ww. opinii. Zgodnie z art. 37§ 1 stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                         Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                               Robert Marek Relich