Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na realizację zamówienia publicznego pn: Budowa drogi gminnej położonej na działkach nr 1091/6, 1095/2, 1091/3 oraz 1090 – ul. Wyzwolenia Wykroty

Link z adresem strony postępowania: miniPortal (uzp.gov.pl)
Identyfikator postępowania: d63ed20d-f849-47b2-93bb-9e9b6d8fdaa3

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (123,66KB)
PDFSWZ.pdf (435,07KB)
DOCXzalącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty.docx (28,93KB)
PDFzałącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.pdf (392,31KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia art. 125 ust 1.docx (23,37KB)
DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.docx (14,91KB)
DOCXzałącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie podmiot trzeci.docx (18,25KB)
DOCXzalącznik nr 6 do SWZ - wykaz robót.docx (18,40KB)
DOCXzałącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób.docx (20,51KB)
PDF00 OPIS TECHNICZNY.pdf (2,05MB)
PDF03 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf (35,59KB)
PDF04 KOSZTORYS OFERTOWY.pdf (36,25KB)
PDFRYS NR 01_01.pdf (531,62KB)
PDFRYS NR 02_01.pdf (1,81MB)
PDFRYS NR 03_01.pdf (1 005,86KB)
PDFRYS NR 04_01.pdf (1,06MB)
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf (1,03MB)
 

Informacja z dnia 04.08.2021r.

DOCXWyjaśnienia treści SWZ.docx (15,31KB)
PDFSCHEMAT STUDNI KABLOWEJ.pdf (295,16KB)
PDFD-01.03.04 Kanał technologiczny.pdf (72,98KB)
PDFogłoszenie o zmianie.pdf (35,04KB)

Informacja z dnia 13.08.2021r.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: „Budowa drogi gminnej położonej  na działkach nr 1091/6, 1095/2, 1091/3 oraz 1090 – ul. Wyzwolenia Wykroty” to 900 000,00 zł

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na postawi art. 275 ust 2 z możliwością negocjacji na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej położonej  na działkach nr 1091/6, 1095/2, 1091/3 oraz 1090 – ul. Wyzwolenia Wykroty”.

Zgodnie z art. 222 ust.5  oraz ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje o nazwach i siedzibach lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte :

Nr oferty

Wykonawca i jego siedziba

1

Usługi Remontowo Budowlane i Transport Józef  Michalik z siedzibą w Kościelniki Dolne

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w   Jałowcu

Zgodnie z art. 222 ust 6 w  przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępni informacje o cenach zawartych w złożonych ofertach niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.

Informacja z dnia 16.08.2021r.

Działając na podstawie art. 293 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129), zamawiający zawiadamia, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza do złożenia oferty dodatkowej Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Termin składania ofert dodatkowych:

24 sierpnia 2021r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert dodatkowych:

24 sierpnia 2021r. godz. 09:15

DOCXOFERTA DODATKOWA.docx (22,80KB)
 

Informacja z dnia 24.08.2021r.

Informacja

z otwarcia ofert dodatkowych w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na postawi art. 275 ust 2 z możliwością negocjacji na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej położonej  na działkach nr 1091/6, 1095/2, 1091/3 oraz 1090 – ul. Wyzwolenia Wykroty”.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 oraz ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje o nazwach i siedzibach lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach:

Nr oferty

Wykonawca i jego siedziba

Cena oferty dodatkowej

1

Usługi Remontowo Budowlane i Transport Józef  Michalik z siedzibą w Kościelniki Dolne

965 932,32 zł

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w   Jałowcu

965 039,91 zł.