Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10§ 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2020.256 zm.), zawiadamiam, iż postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ”przebudowie mostów w km 35+104 oraz km 35+162 DW 357 wraz  z dojazdami, remoncie odcinka dowiązania przebudowywanej infrastruktury do drogi istniejącej  oraz przebudowie lub zabezpieczeniu kolidującej infrastruktury uzbrojenia terenu w ramach przedsięwzięcia   pn: ”Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz  z remontem drogi  w m. Nowogrodziec w formuje zaprojektuj i wybuduj”,

na działkach o numerach ewidencyjnych:

• Nowogrodziec  – obręb 1 dz. nr:  206, 553, 557, 631;

• Nowogrodziec  – obręb 2 dz. nr : 332, 495;

• Nowogrodziec  – obręb 4 dz. nr: 370/2, 372/1, 372/3, 372/4, 373, 376, 507, 513/1,

  zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam, iż przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 zm.) zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organu m.in. poprzez: obwieszczenie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione o zakończeniu postępowania poprzez zamieszczenie niniejszego zawiadomienia na:

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu;

- tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. W celu zapoznania się z aktami sprawy strona winna skontaktować się                        z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu pod numerem telefonu 75 7380690 i ustalić sposób oraz termin udostępnienia dokumentów.

Ewentualne uwagi i wnioski należy przekazywać w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec lub w formie elektronicznej na adres: urzad@nowogrodziec.pl  

 

Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości

w terminie od 13 sierpnia 2021 do 27 sierpnia 2021r.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Andrzej Drąg

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- Pełnomocnik Inwestora: Pan Wojciech Giszczak

  ul. Sokolnicza 5/74-75

  53-676 Wrocław

 

Strony postępowania zostaną powiadomione poprzez zamieszczenie zawiadomienia na:

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu;

- tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

 

Do wiadomości

Inwestor:

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28

50-425 Wrocław