Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zrządzenie Nr 183/2022 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Nowogrodziec

                                                                                                Zarządzenie Nr 183/2022

Burmistrza Nowogrodźca

    z dnia 18 października 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Nowogrodziec

na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) oraz § 7 Uchwały nr L/32/324/22 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie emisji obligacji, a także na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.)  Burmistrz  Nowogrodźca zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłasza się konkurs ofert mający na celu wybór Agenta Emisji Obligacji  Komunalnych Gminy Nowogrodziec.
  2. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w zaproszeniu Gminy Nowogrodziec na usługi finansowe związane z emisją i obrotem obligacjami komunalnymi, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Konkurs ofert będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks Cywilny, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji.

§ 3.

  1. W celu wyboru Agenta Emisji powołuję komisję w składzie: Przewodniczący Irena Johna-Rudko, Członek – Danuta Krasiej, Członek Grażyna Kłosowska.
  2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert, sporządzenie protokołu z postępowania, przeprowadzenie ewentualnych negocjacji z wybranymi oferentami oraz zarekomendowanie Burmistrzowi Nowogrodźca oferty do przyjęcia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowogrodziec.

                           

                                                                                  

                                                                                   Burmistrz Nowogrodźca

                                                                               (-)  Robert Marek Relich