Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

 

W  imieniu  ............................................................................  (nazwa  i  adres  instytucji)  oferujemy  realizację świadczenia  kompleksowych  usług  związanych  z  pełnieniem  funkcji  agenta  emisji  obligacji komunalnych  dla  Gminy Nowogrodziec na  kwotę 8.700.000,00 zł.  (słownie:  osiem milionów siedemset tysięcy złotych),  łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję (obejmującą wszystkie koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, obsługą oraz wykupem obligacji) w wysokości………. Zł. , co stanowi …….% wartości poszczególnych serii emitowanych obligacji.

Poza  prowizją  oraz  wskazaną  poniżej  marżą  ponad  stawkę  WIBOR  6M,  Emitent  nie  będzie ponosił żadnych innych kosztów w związku z planowaną Emisją Obligacji (np. prowizji i  opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

  1. Dla obligacji wyemitowanych w roku 2022;
  1. Seria A22 o wartości 1.600.000 zł,   …%
  2. Seria B22 o wartości 1.600.000 zł,   …%
  3. Seria C22 o wartości 1.600.000 zł,   …%
  4. Seria D22 o wartości 1.600.000 zł,  … %
  1. Dla obligacji wyemitowanych w roku 2023;
  1. Seria A23 o wartości 2.300.000 zł,  …%

Informacje dodatkowe:

1. Termin płatności prowizji od poszczególnych serii  …………

2. ….

Oferta jest ważna do dnia……………….….

W załączeniu składamy:

  1. Dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
  2. Wzór umowy emisyjnej.

Data:                                                                                            Podpis:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby    upoważnione    przez    Oferenta    zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Pieczęć Oferenta: