Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1.    Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.

2.    Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.    Dysponuje   niezbędną   wiedzą   i   doświadczeniem,   a   także   potencjałem   ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

4.    Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.

5.    Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.    Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

7.    Akceptuje warunki Zamówienia

 

Data:                                                                                            Podpis:

(osoby   uprawnione   do   reprezentacji   Oferenta lub  osoby  upoważnione  przez  Oferenta  zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Pieczęć Oferenta: