Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowody osobiste

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych (siedziba Urzędu)

pokój nr 10 ( parter)

            Tel. 757380675

 

Wymagane dokumenty

 1. Nie musisz przygotowywać żadnego papierowego wniosku. Urzędnik przygotuje twój wniosek w systemie na podstawie danych, które podasz, i danych z rejestru PESEL.
 2. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice. Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać powyższych warunków.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie następujących wymogów fotografii -  Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.

        3. Dotychczasowy dowód osobisty, jeżeli nie uległ utracie lub uszkodzeniu, ważny dokument paszportowy lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o wniosek.

 1. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.

Opłata

 Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie

 

Sposób złożenia wniosku

 

 • W URZĘDZIE

Dzieci do 5. roku życia

Wymagana obecność jednego z rodziców bądź opiekuna (wyznaczonego przez sąd). Nie jest wymagana obecność dziecka.

Dzieci od 5. roku życia

Wymagana jest obecność dziecka oraz obecność jednego z rodziców bądź opiekuna (wyznaczonego przez sąd).

Osoby, które na 30 dni przed ukończeniem 18. roku życia chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego mogą to zrobić osobiście. Również w przypadku wyrażenia woli umieszczenia certyfikatu podpisu osobistego na blankiecie dowodu osoba wnioskująca o wydanie dowodu osobistego może samodzielnie złożyć wniosek.

 • PRZEZ INTERNET

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu
elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).

Strona https://www.gov.pl/, dokumenty i dane osobowe, uzyskaj dowód osobisty, złóż wniosek. Zaloguj się do usługi (zalecany sposób logowania – Profil zaufany).

Do wniosku w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

Samo złożenie wniosku elektronicznie nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Organ w uzasadnionych przypadkach może wezwać do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień.

 

Odbiór dowodu

Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek. Należy przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Osoby do 12. roku życia

Dowód osobisty może odebrać wnioskodawca, bądź drugi rodzic. Obecność dziecka nie jest wymagana.

Osoby między 12. a 13. rokiem życia

Osoby w tym przedziale wiekowym muszą  być obecne przy odbiorze dowodu osobistego wraz z jednym z rodziców bądź opiekunem.

Odbywa się weryfikacja tożsamości poprzez porównanie odcisków palców.

Osoby powyżej 13. roku życia

Osobiście.

Odbywa się weryfikacja tożsamości poprzez porównanie odcisków linii papilarnych.

Posiadacz dowodu samodzielnie potwierdza jego odbiór oraz odbiór koperty z kodem PUK. Posiadacz dowodu osobistego ma możliwość nadania kodu PIN1 i PIN2 dla aktywacji certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Certyfikat podpisu osobistego uzyska ważność dopiero w dniu uzyskania pełnoletności przez posiadacza.

Osoby powyżej 18. roku życia

Osobiście.

Odbywa się weryfikacja tożsamości poprzez porównanie odcisków linii papilarnych.

Z dowodem osobistym przekazywany jest dokument zawierający numer PUK. Posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze dokumentu ma możliwość nadania kodu PIN1 i PIN2 dla aktywacji certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten  może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Ważność dowodu osobistego

Dowody osobiste wydane dla osób powyżej 12. roku życia są ważne 10 lat od daty wydania w przypadku możliwości pobrania linii papilarnych.

W przypadku trwałej niemożności pobrania linii papilarnych z obu dłoni termin ważności dowodu osobistego wynosi 10 lat.

W przypadku chwilowej niemożności pobrania odcisków palców wynosi 12 miesięcy (wyłącznie przyczyny zdrowotne).

Dowody osobiste wydane osobom poniżej 12. roku życia są ważne 5 lat.

 

Dodatkowe informacje

W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.

Od dnia 07 listopada 2021 r. od osób, które ukończyły 12. rok są pobierane odciski palców.

Nowy dokument tożsamości został wyposażony w warstwę elektroniczną, która zawiera 2 cechy biometryczne: wizerunek twarzy oraz odciski palców. Dzięki niej dowód osobisty jest bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją publiczną, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. W e-dowodach  znajduje się chip zawierający w swojej pamięci m. in. dane do identyfikacji osoby, zdjęcie biometryczne oraz odciski palców.

Jeżeli posiadacz ważnego dowodu osobistego będzie chciał posługiwać się nowym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (e-dowodem) oraz odciskami palców w warstwie elektronicznej, to będzie mógł go bezpłatnie wymienić przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu.

E-dowód zawiera następujące certyfikaty:

 1. Certyfikat potwierdzenia obecności – jest to elektroniczne poświadczenie swoich danych, wykorzystywane przez posiadacza dowodu osobistego do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu (np. automatyczne bramki graniczne na lotniskach, w przyszłości np. w placówkach służby zdrowia). Certyfikat ten będzie zamieszczany w warstwie elektronicznej dowodu osobistego każdej osoby (również poniżej 5. roku życia) i nie będzie wymagał kodu PIN.
 2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – potwierdza prawdziwość danych osobowych. Administracja publiczna będzie mogła jednoznacznie zidentyfikować osobę, która będzie korzystała z usług internetowych, dostępnych na przykład na platformie ePUAP czy obywatel.gov.pl. Certyfikat będzie dostępny tylko w dowodach osobistych osób posiadających pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osób powyżej 13. roku życia. By móc korzystać z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia będzie wymagany 4-cyfrowy kod PIN, ustalany przez posiadacza dowodu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego lub w późniejszym czasie w okresie ważności dokumentu w dowolnym urzędzie.
 3. Certyfikat podpisu osobistego – umożliwi elektroniczne poświadczenie danych osoby przy składaniu podpisu elektronicznego w dokumentach. Opatrzenie danych tym podpisem, wywoła w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Natomiast w kontaktach z innym podmiotem niż publiczny będzie konieczna zgoda obu stron. Certyfikat podpisu osobistego będzie umieszczony w e-dowodzie osoby pełnoletniej, a także osoby pow. 13 r. ż. Przy czym certyfikat ten zostanie uaktywniony w dniu osiągnięcia przez właściciela dowodu osobistego pełnej zdolności do czynności prawnych. By móc korzystać z certyfikatu podpisu osobistego będzie wymagany 6-cyfrowy kod PIN, ustalony przez posiadacza dowodu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego lub w późniejszym czasie w okresie ważności dokumentu w dowolnym urzędzie.

 

Utrata bądź uszkodzenie dowodu osobistego

 • W URZĘDZIE

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

W przypadku, gdy posiadacz dowodu osobistego nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun (wyznaczony przez sąd) lub kurator.

 • PRZEZ INTERNET

Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego przez Internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu.

Strona https://www.gov.pl/, dokumenty i dane osobowe, zgłoś utratę lub uszkodzenie, wyślij zgłoszenie. Zaloguj się do usługi (zalecany sposób logowania – Profil zaufany).

Koniecznie zaadresuj zgłoszenie do urzędu, który wydał utracony lub uszkodzony dowód.

Jeśli masz w swoim dowodzie wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, skontaktuj się z tym dostawcą. Usługa nie unieważni tego podpisu.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić Policji utratę dowodu osobistego w wyniku przestępstwa. Wtedy nie musi już ponawiać takiego zgłoszenia w urzędzie.

Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł – zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom. Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego.

Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Funkcjonariusz publiczny w przypadku stwierdzenia, że dowód osobisty okazany przez jego posiadacza został zgłoszony jako utracony, jest obowiązany zatrzymać ten dokument i przekazać organowi, który go wydał.

 

Zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej

W przypadku czasowej utraty kontroli nad swoim dowodem osobistym, jego posiadacz może zgłosić zawieszenie certyfikatów w warstwie elektronicznej e-dowodu, bez konieczności jego unieważniania.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun lub kurator. Zgłoszenia może również dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności.

Zgłoszenia zawieszenia można dokonać osobiście w dowolnym urzędzie lub drogą elektroniczną:

 1. na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym do organu gminy, który wydał dowód osobisty.
 2. przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego.

Zawieszenie certyfikatów spowoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

Obywatel ma 14 dni na wysłanie elektronicznego zgłoszenia lub poinformowanie urzędu osobiście o ewentualnym odnalezieniu swego dokumentu i o cofnięciu zawieszenia certyfikatów i e-dowodu. Jeśli tego nie zrobi, to po upływie 14 dni zawieszony dowód osobisty automatycznie zostanie unieważniony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu