Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na odzysk odpadów

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

 

           

Urząd Miejski w Nowogrodźcu zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r., poz.1235), zawiadamia, że na wniosek Prokurenta Pana Nocolas Trentesaux działającego na rzecz i w imieniu CUSTO POL S.A. w Wykrotach przy ul. Parkowej 31, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odzysku tworzyw PCV w Wykrotach.

 Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie  w  granicach działki nr 1246 – obręb Wykroty.

            Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona może zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tutejszym Urzędzie, (pokój nr 3 – parter)  a  także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy.

z upoważnienia Burmistrza

Naczelnik Wydziału Komunalnego

Dariusz Jancelewicz