Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej

 

Urząd Miejski  

w Nowogrodźcu

Wydział Administracyjno Prawny

 

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w dowolnej formie (pisemnie, drogą elektroniczną). Sugerowany wzór wniosku dostępny w Punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 11 parter)  Urzędu Miejskiego, oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia, nie wymaga wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

II. OPŁATY

 

Bez opłat – z zastrzeżeniem sytuacji, w której Urząd  ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Urząd Miejski może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom udostępnienia tej informacji. Informacja zostanie udostępniona po uiszczeniu należnej opłaty. O wysokości opłaty oraz sposobie jej uiszczenia wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Urząd Miejski powiadamia  o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie określonej we wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej jest wydawana w formie decyzji administracyjnej (do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego). Umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej (do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego).

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

 

Wyznaczeni pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, zgodnie z właściwością rzeczową.

Pisemne wnioski można złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr  11, parter),  elektronicznie: urząd@nowogrodziec.pl, poprzez platformę ePUAP.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postepowania o udostępnienie informacji publicznej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodźca.

 

 

VI. UWAGI:

 

  • udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu,
  • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku,
  • jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie wskazanej we wniosku, Urząd Miejski, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona; jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się,
  • prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej