Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zadania:  Realizacja Funduszu Sołeckiego 2014 – Sołectwa Nowogrodziec, Parzyce, Zagajnik

I.Opis sposobu przygotowania oferty:

Propozycję cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą następujących elementów małej architektury:

  1. Stół prostokątny montowany do podłoża na stałe -  materiał: blat z drewna iglastego, pokryty lakierobejcą, podstawa - odlew żeliwny; wymiary: wysokość 65-80 cm, długość 1 m; ilość -  4 szt.
  2. Ławka parkowa z oparciem i podłokietnikiem montowana do podłoża na stałe – materiał: siedzisko z drewna iglastego, pokryte lakierobejcą, podstawa – odlew żeliwny pokryty farbą podkładową i nawierzchniową; wymiary: długość min. 150 cm; ilość – 12 szt.
  3. Ławka parkowa z oparciem bez podłokietników montowana do podłoża na stałe – materiał: siedzisko z drewna iglastego o grubości min. 4 cm, pokryte lakierobejcą, podstawa – odlew żeliwny pokryty farbą podkładową i nawierzchniową; wymiary: długość min. 180 cm; ilość 4 szt.
  4. Ławka parkowa bez oparcia i podłokietnika montowana do podłoża na stałe – materiał: siedzisko z drewna iglastego o grubości min. 4 cm, pokryte lakierobejcą, podstawa – odlew żeliwny pokryty farbą podkładową  i nawierzchniową; wymiary: długość min. 180 cm; ilość - 6 szt.
  5. Ławka lekka wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania w pomieszczeniu – materiał: siedzisko z drewna iglastego, pokryte lakierobejcą, podstawa – stal malowana farbą podkładową i nawierzchniową; wymiary – długość 185 - 190 cm; ilość – 6 szt.
  6. Kosz na śmieci z daszkiem okrągły montowany do podłoża na stałe – materiał: korpus z daszkiem - stal malowana proszkowo, obudowa - listwy z drewna iglastego impregnowanego malowane lakierobejcą, pojemność 35 - 40 litrów; ilość – 4 szt.
  7. Kosz na śmieci okrągły montowany do podłoża na stałe  -materiał: korpus - stal malowana proszkowo, obudowa - listwy z drewna iglastego impregnowanego malowane lakierobejcą, pojemność 35 - 40 litrów; ilość – 1 szt.

 

Po wyłonieniu wykonawcy zostaną ustalone kolory lakierobejcy. Powyższe przedmioty zostaną zamontowane do podłoża za pomącą śrub i wkrętów do betonu – powinny zatem być do tego dostosowane. W ofercie należy uwzględnić koszty dostawy

 

III.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny - kryterium wagowe: 100%.

IV.Na przedmioty wymienione w pkt II Zaproszenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat.

IV.Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

1.      Kompletna oferta powinna zawierać poprawnie wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz.

2.      Zdęcia artykułów będących przedmiotem zakupu.

3.      Wykaz dostępnych kolorów lakierobejcy.

 

V.Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostawy będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VI.Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15 września 2014 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. 11. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

 Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 16 września 2014 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. 29. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Justyna Stelmaszyk, tel. 75 738 06 74.

IX.Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

DOCformularz ofertowy nowogrodziec,parzyce,zagajnik.doc (31,50KB)
 

Strona została udostępniona dnia 2014-09-10 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/zaproszenie-do-zlozenia-oferty.html