Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - obwieszczenie

Nowogrodziec, dnia 06 grudnia 2023 roku

WK.6220.29.2023.OS

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 36 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 zm.), zawiadamiam strony postępowania, iż przewidywany termin załatwienia sprawy z wniosku Inwestora: SPS INVEST GROUP Sp. z o.o., Godzieszów 37d, 59-730 Nowogrodziec, w którego imieniu działa pełnomocnik Pan Krzysztof Grześków, Chełmońskiego 28B, 51-630 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Centrum Obsługi Podróżnych wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych. Inwestycja zrealizowana będzie na działkach nr 295/2, 296/4, 297, 298/3, 298/2 -obręb Godzieszów, gmina Nowogrodziec, ustala się na dzień  19 stycznia 2024 r.

Uprzejmie wyjaśniam, że w/w termin wynika z konieczności uzyskania opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim pismem z dnia 30 listopada 2023 r. znak WR.ZZŚ.3.4901.186.2023.MD RKW-2023-8165 wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu pismem z dnia 04 grudnia 2023 r., nr ZNS.9022.3.23.2023.AK przedłużył termin załatwienia sprawy (wydania opinii) do dnia 12 grudnia 2023 r. Tożsame stanowisko zajął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4220.731.2023.MK.1 z dnia 05 grudnia 2023 r., przedłużając termin załatwienia sprawy do dnia12 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich Stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 Z aktami  w przedmiotowej  sprawie Strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3,  w godzinach  od 8:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

                                                                                                                                      Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                        Robert Marek Relich