Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - obwieszczenie

Nowogrodziec, dnia 11  grudnia 2023 roku

WK.6220.34.2023.OS

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 zm.), Burmistrz Nowogrodźca zawiadamia strony postępowania (powyżej 10), iż na wniosek SPS INVEST GROUP Sp. z o.o., Godzieszów 37d, 59-730 Nowogrodziec, w imieniu  którego działa pełnomocnik Pan Krzysztof Grześków, Chełmońskiego 28B, 51-630 Wrocław, w dniu 06 listopada 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie pawilonu handlowego oraz myjni bezdotykowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja zrealizowana będzie na działkach nr 729/10, 729/4, 729/6 -obręb Godzieszów, gmina Nowogrodziec.

Jednocześnie informuje o przekazaniu złożonego wniosku zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania
do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego. Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 15:00. W świetle  art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli zachodzą przesłanki przewidziane w ww. przepisie prawa.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

                                                                                                                                      B u r m i s t r z   N o w o g r o d ź c a

                                                                                                                                                 Robert Marek Relich