Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - obwieszczenie

                                                                            Nowogrodziec, dnia 28 grudnia 2023 roku

 

WK.6220.38.2023.OS

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.775) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 zm.), a także w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, nr SKO.WO41/246/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

zawiadamiam,

- iż na wniosek Inwestora: PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Witecką- Prezesa Zarząduw dniu 20 grudnia 2023 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 336/3 w obrębie Włodzice Małe, gmina Lwówek Śląski.

- o wystąpieniu do urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski o udostępnienie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu w zakresie działki nr 336/3- obręb Włodzice Małe.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, nr SKO.WO41/246/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. organ ten wyłączył Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski od załatwienia sprawy z wniosku PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. oraz wskazał do załatwienia powyższej sprawy Burmistrza Nowogrodźca.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 1, pokój nr 3- parter. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowogrodźca.

W świetle  art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli zachodzą przesłanki przewidziane w ww. przepisie prawa.

 

                                                                                                                                                  Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                         Andrzej Drąg

                                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza