Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - obwieszczenie

Nowogrodziec, dnia 18 stycznia 2024 roku

 

WK.6220.34.2023.OS

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 zm.), Burmistrz Nowogrodźca zawiadamia strony postępowania (powyżej 10), iż w związku z rozpatrywanym wnioskiem Inwestora: SPS INVEST GROUP Sp. z o.o., Godzieszów 37d, 59-730 Nowogrodziec, w którego imieniu działa pełnomocnik Pan Krzysztof Grześków, ul. Chełmońskiego 28B, 51-630 Wrocław, umarza postępowanie w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie pawilonu handlowego oraz myjni bezdotykowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Jednocześnie informuje, iż działając na podstawie art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Nowogrodźca zwrócił się do organów opiniujących w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu.

Organy opiniujące zajęły następujące stanowiska:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4220.779.2023.KS.1 z dnia 22 grudnia 2023 r.  podał w wątpliwość klasyfikację przedsięwzięcia jako instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, w konsekwencji czego zobligował organ prowadzący postępowanie do zweryfikowania informacji, czy planowane urządzenia będą służyć oczyszczaniu czy podczyszczaniu ścieków, ponieważ w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu urządzenia podczyszczające ścieki montowane przy myjniach samochodowych nie powinny być kwalifikowane jak instalacje wymienione w §3 ust. 1 pkt 80   rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu postanowieniem z dnia 19 grudnia 2023 r. znak: ZNS.9022.3.26.2023.AK wyraził opinię, że nie ma potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim wydał opinię nr WR.ZZŚ.3.4901.196.2023.MD RKW-2023-8536 z dnia 21 grudnia 2023 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań,  które  zawarte są w ww. opinii.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania
do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego. Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 15:00. W świetle  art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli zachodzą przesłanki przewidziane w ww. przepisie prawa.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 22 stycznia 2024 r., na okres 14 dni, to jest do 05 lutego  2024 r.

 

 

                                                                                                                                    B u r m i s t r z   N o w o g r o d ź c a

                                                                                                                                                 Robert Marek Relich