Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - obwieszczenie

Nowogrodziec, dnia 22 stycznia 2024 roku

WK.6220.29.2023.OS

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 36 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 zm.), zawiadamiam strony postępowania, iż przewidywany termin załatwienia sprawy z wniosku Inwestora: SPS INVEST GROUP Sp. z o.o., Godzieszów 37d, 59-730 Nowogrodziec, w którego imieniu działa pełnomocnik Pan Krzysztof Grześków, ul. Chełmońskiego 28B, 51-630 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Centrum Obsługi Podróżnych wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych. Inwestycja zrealizowana będzie na działkach nr 295/2, 296/4, 297, 298/3, 298/2 -obręb Godzieszów, gmina Nowogrodziec, ustala się na dzień  15 marca 2024 r.

Uprzejmie wyjaśniam, że w/w termin wynika z konieczności uzyskania opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Lwówku Śląskim pismem z dnia 30 listopada 2023 r. znak WR.ZZŚ.3.4901.186.2023.MD RKW-2023-8165 wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu pismem z dnia 11 grudnia 2023 r. nr ZNS.9022.3.23.2023.AK zajął tożsame stanowisko i stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia                 12 stycznia 2024 r. nr WOOŚ.4220.731.2023.MK.2 przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 29 lutego 2024 r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich Stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami  w przedmiotowej  sprawie Strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3,  w godzinach  od 8:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

 

 

                                                                                                                                      Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                        Robert Marek Relich