Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

MODYFIKACJA

Na realizację zadania: Zakup wyposażenia do lokali wyborczych.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Propozycję cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia

1)      Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostarczenie:

 

Zadanie  I: 12 szt. godeł

Zadanie  II - 2 szt. parawanów wyborczych

Zadanie III - 12 szt. urn wyborczych

Zadanie IV - 23 szt. kabin

Zadanie V – 4 szt. kabin dla osób niepełnosprawnych

Zadanie VI - 12 szt. flag Polski

Zadanie VII - 12 szt. drzewców

 

Opis szczegółowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty i jest jego uzupełnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Częściami ofert są poszczególne zadania wymienione w niniejszym punkcie.

 

Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy do momentu dostarczenia towaru przez Wykonawcę tj. do 20.10.2014 r.

 

1)      Zapłata należności Dostawcy za dostarczony towar nastąpi po zrealizowaniu zamówienia z 14 dniowym terminem zapłaty liczonym od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2)      Załącznikiem do faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy zamawianego towaru podpisany przez Zamawiającego.

 

 III.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena, kryterium wagowe: 100 %

IV. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

  1. Kompletna oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy.

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

  V. Opis sposobu obliczenia ceny:

Propozycję cenową należy złożyć na formularzy ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

VI. W cenę wliczone są wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym dostawa.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego, bądź częściowego postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego wyboru ofert.

VIII. Zamawiający w sytuacji braku wymaganych dokumentów będzie kontaktował się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub telefonicznie.

IX.  Miejsce i termin złożenia oferty:

  1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 02.10.2014 r. do godz. 10.00 bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 11), przesłać  na adres pocztowy Urząd Miejski                w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec, przesłać w formie dokumentu elektronicznego na adres e-mail: lub faxem: 75 731 64 16.

2. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.  

X.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 w terminie 4 dni roboczych.

            Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

1.      Natalia Mandziuk – Tel. 75 738 06 99

2.      Jolanta Janeczko – Tel. 75 739 06 81     

XI. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

  1. W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

DOCXZałącznik nr 1 z poprawkami.docx (19,40KB)
Strona została udostępniona dnia 2014-09-24 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/modyfikacja-zaproszenia-do-zlozenia-oferty.html