Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - obwieszczenie

Nowogrodziec, dnia 30 stycznia 2024 roku

WK.6220.36.2023.OS

       

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.775) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 zm.)

 

zawiadamiam,

- iż na wniosek Inwestora: NOELKEN Sp. z o.o., ul. Chrobrego 29, 59-730 Nowogrodziec,
w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Alicji Cyniak, ASEKO USŁUGI EKOLOGICZNE, ul. Reja 21, 58-500 Jelenia Góra wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu produkcji koncentratów w Noelken Sp. z o.o. w Nowogrodźcu, przy ul. Chrobrego 29. Inwestycja zrealizowana będzie na działkach nr 102/4, 597, 598, 599, obręb Nowogrodziec-2;

- o przekazaniu złożonego wniosku zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz ewentualnych uzgodnień.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 1, pokój nr 3- parter. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowogrodźca.                                                                                                                                     

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

W świetle  art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli zachodzą przesłanki przewidziane w ww. przepisie prawa.

                                                                                                                                                  Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                         Andrzej Drąg

                                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza