Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - obwieszczenie

Nowogrodziec, dnia 07 lutego 2024 roku

WK.6220.29.2023.OS

Z A W I A D O M I E N I E   ̶  O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Burmistrz Nowogrodźca zawiadamia, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie Centrum Obsługi Podróżnych wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych, zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż przed wydaniem decyzji, Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W czasie prowadzonego postępowania opinie wyraził:

- Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim pismem z dnia 30 listopada 2023 r. znak WR.ZZŚ.3.4901.186.2023.MD RKW-2023-8165, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych wymagań.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 02 lutego 2024 r. nr WOOŚ.4220.731.2023.MK/KS.4 zajął tożsame stanowisko i stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia ze wskazaniem określonych wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu postanowieniem z dnia 11 grudnia 2023 r. nr ZNS.9022.3.23.2023.AK stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 zm.) zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organu m.in. poprzez: obwieszczenie udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej.

W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wobec powyższego, Strony zostają zawiadomione o zakończeniu postępowania poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu;

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Zgodnie z art.73 § Kpa informuję, że Strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
W celu zapoznania się z aktami sprawy Strona winna skontaktować się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu pod numerem telefonu 75 738 06 90 i ustalić sposób oraz termin udostępnienia dokumentów.

Ewentualne uwagi i wnioski należy przekazywać w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec lub w formie elektronicznej na adres:

                                                                                                                                                  Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                         Andrzej Drąg

                                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza