Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - obwieszczenie

                                                                   Nowogrodziec, dnia 23 lutego 2024 roku

WK.6220.36.2023.OS

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 36 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 zm.), zawiadamiam strony postępowania,
iż przewidywany termin załatwienia sprawy z wniosku Inwestora: : NOELKEN Sp. z o.o.,
ul. Chrobrego 29, 59-730 Nowogrodziec, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Alicja Cyniak, ASEKO USŁUGI EKOLOGICZNE, ul. Reja 21, 58-500 Jelenia Góra, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu produkcji koncentratów w Noelken Sp. z o.o. w Nowogrodźcu, przy
ul. Chrobrego 29
. Inwestycja realizowana na działkach nr 102/4, 597, 598, 599, obręb Nowogrodziec-2, ustala się na dzień  30 kwietnia 2024 r.

Uprzejmie wyjaśniam, że w/w termin wynika z konieczności uzyskania opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim pismem z dnia 07 lutego 2024 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego w określonym zakresie, przedłużając termin załatwienia sprawy do 30 kwietnia 2024 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 19 lutego 2024 r. poinformował o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentacji sprawy. Jako nowy termin załatwienia sprawy wskazał 09 kwietnia 2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu pismem z dnia 13 lutego 2024 r. nr ZNS.9022.3.1.2024.AK stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich Stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 Z aktami  w przedmiotowej  sprawie Strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

                                                                                                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                         Andrzej Drąg

                                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza