Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - obwieszczenie

Nowogrodziec, dnia 23 lutego 2024 roku

WK.6220.38.2023.OS

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 36 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 zm.), zawiadamiam strony postępowania, iż przewidywany termin załatwienia sprawy z wniosku Inwestora: PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 336/3 w obrębie Włodzice Małe, gmina Lwówek Śląski, ustala się na dzień  30 kwietnia 2024 r.

Uprzejmie wyjaśniam, że w/w termin wynika z konieczności uzyskania wyjaśnień od Inwestora. Burmistrz Nowogrodźca pismem z dnia 29 stycznia 2024 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich Stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 Z aktami  w przedmiotowej  sprawie Strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3,  w godzinach  od 8:00 do 15:00.

Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, nr SKO.WO41/246/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. organ ten wyłączył Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski od załatwienia sprawy z wniosku PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. oraz wskazał do załatwienia powyższej sprawy Burmistrza Nowogrodźca.

                                                                                                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                         Andrzej Drąg

                                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza