Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Strona archiwalna

 

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 z podziałem na dwa zadania
Numer ogłoszenia: 252718 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Nowogrodziec , ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7380660, faks 75 7316416.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.nowogrodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 z podziałem na dwa zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 z podziałem na dwa zadania w dni robocze z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 ze zm.). Zadanie nr 1 - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Nowogrodziec: Szczegółowy wykaz tras i przystanków oraz ilość uczniów korzystających z dowozu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Kursy ranne - dowóz uczniów do poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów na godzinę 8.00 oraz 8.50. Kursy powrotne - odwóz uczniów z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjum w godzinach od 12.00 do 16.00. Kursy popołudniowe należy uzgodnić z Dyrektorem Szkoły Podstawowej / Gimnazjum jednakże pierwszy kurs odbywa się między godz. 12.00 a 13.30, drugi kurs między godz. 13.30 a 15.00. W przypadku Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu oraz Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu należy uwzględnić kurs między godziną 15.00 a 16.00. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na: a) skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas szóstych, egzaminu gimnazjalnego; b) odpracowaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę lub z innych przyczyn, Wykonawca zostanie powiadomiony przez szkołę o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów.Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz i odwóz uczniów wg ustalonego rozkładu jazdy autobusów/busów. Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania przewozu uczniów w połączeniu z przewozami otwartymi. Wykonawca będzie co miesiąc wystawiał dla uczniów i opiekunów imienny dokument potwierdzający prawo do skorzystania z określonego dowozu z uwzględnieniem ulg ustawowych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138). Na podstawie art. 11 ust 2. ustawy z dnia 7 września 199 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893) dokumentem uprawniającym do ulg są legitymacja szkolna oraz zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Autobusy/busy Wykonawcy muszą być oznakowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, tablicą informacyjną, iż przewożone są dzieci. Niedopuszczalne jest, aby w autobusie jechała większa liczba dzieci niż miejsc przeznaczonych dla pasażerów (według dowodu rejestracyjnego pojazdu). Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli oznakowania autobusów wykonujących kursy dowozu uczniów przez upoważnionego pracownika. Wykonawca gwarantuje, iż w sytuacji awaryjnej na własny koszt zabezpieczy zastępczy środek transportu, w sposób zapewniający dowóz uczniów do szkół w czasie do 1 godziny od chwili wystąpienia awarii. Ustalona długość tras, wykaz i ilość kursów, przystanki, miejscowości oraz ilość dzieci może ulec zmianie w zależności od zatwierdzonego rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach. W zależności od tego zmianie ulegać będzie wynagrodzenie Wykonawcy. Zadanie nr 2 - Dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo (1 osoba na wózku inwalidzkim) wraz z zapewnieniem opieki z miejsca zamieszkania do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka z następujących miejscowości: 1) Wykroty - 2 osoby; 2) Czerna - 1 osoba; 3) Parzyce - 2 osoby; 4) Nowogrodziec - 6 osób (w tym jedna osoba na wózku inwalidzkim); 5) Milików -1 osoba 6) Zebrzydowa - 2 osoby. Ostateczna liczba dzieci zostanie podana Wykonawcy pod koniec sierpnia, gdy Gmina uzyska listę dzieci uczęszczających do PZSiPS w Bolesławcu. Wówczas zatwierdzona zostanie także ostateczna trasa przejazdu oraz rozkład jazdy. Dzieci będą dowożone codziennie od poniedziałku do piątku. Wykonawca zapewni także dowóz w przypadku odpracowywania przez szkołę w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy po uprzednim zleceniu Zamawiającego. Dzieci będą zabierane z miejscowości, w której mieszkają, z przystanków ustalonych po uzgodnieniu optymalnej trasy przejazdu. Dziecko poruszające się na wózku należy odebrać z miejsca zamieszkania spod domu. W przypadku dzieci zamieszkałych w Parzycach należy uwzględnić przejazd przez całe Parzyce od przystanku Parzyce (kierunek Bolesławiec) drogą do Nowogrodźca (wjazd do Nowogrodźca od ulicy Młyńskiej) lub odwrotnie i odbiór jednego z dzieci spod domu. Długość trasy liczona jest od pierwszego przystanku (miejsca wsiadania pierwszego dziecka) do docelowej placówki oświatowej. Dzieci należy dowieźć na godzinę 8 rano, godzina odwozu zostanie ustalona na początku roku szkolnego po uzyskaniu ich rozkładu zajęć w ośrodku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godziny odjazdu busa/autobusu z Bolesławca w poszczególne dni, w przypadku, gdy zajęcia w danym dniu trwają krócej lub, gdy wynika to z rozkładu zajęć dzieci. Z uwagi na dziecko poruszające się na wózku, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia busa/autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd powinien być wyposażony w odpowiedni, atestowany sprzęt, ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dzieci poruszających się na wózku (np. winda lub podjazd) oraz odpowiednie zabezpieczenie dla przewozu dzieci i wózków, np. pasy do przypinania dzieci znajdujących się na wózkach. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność dowozu, a w sytuacjach awaryjnych zapewni transport zastępczy odpowiadający wymogom opisanym w punkcie 4.2.6. SIWZ Pojazd Wykonawcy musi być oznakowany, zgodnie z odrębnymi przepisami, tablicą informacyjną, iż przewożone są dzieci oraz tablicą informującą o miejscu docelowym przewozu wg następującego wzoru: Rano: WYKROTY - CZERNA - NOWOGRODZIEC - MILIKÓW - PARZYCE - ZEBRZYDOWA - POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W BOLESŁAWCU Po południu: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W BOLESŁAWCU - ZEBRZYDOWA - PARZYCE - MILIKÓW - NOWOGRODZIEC - CZERNA - WYKROTY. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli oznakowania pojazdu Wykonawcy przez upoważnionego pracownika. Wykonawca odpowiada za opiekę i bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu do i z PZSiPS w Bolesławcu oraz w drodze z pojazdu do budynku placówki oświatowej oraz w drodze z budynku placówki oświatowej do pojazdu. Opiekę nad dziećmi może sprawować Osoba pełnoletnia dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do placówki oświatowej. Obowiązki opiekuna reguluje umowa..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 15% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.11.20.00-6, 60.11.34.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, iż: posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na przewozie osób tj. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1414) uzyskali licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - dla obu zadań;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał min. jedną usługę porównywalną z przedmiotem niniejszego przetargu (jako usługę porównywalną uważa się wykonanie minimum jednej usługi codziennego dowozu, przewozu osób przez minimum 6 miesięcy o wartości minimalnej jednej usługi brutto 100.000 zł dla zadania nr 1 oraz o wartości minimalnej jednej usługi brutto 25.000 zł dla zadania nr 2) wraz z dowodami potwierdzającymi wykonanie tej usługi z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży złoży wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia. W przypadku zadania nr 1 wykonawca musi zapewnić pojazd z odpowiednią liczbą miejsc siedzących - odpowiednio do danej trasy. W przypadku zadania nr 2 Wykonawca musi dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim oraz min. 18 osób na miejscach siedzących.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania (dla obu zadań),
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł dla zadania nr 1 oraz nie mniej niż 100 000 zł dla zadania nr 2, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oferta wg. wzoru, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawieraniu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; - powstaniu rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; - gdy zaistnieje potrzeba wydzielenia dodatkowej trasy przejazdu lub zakupu biletu na trasie przejazdu nie uwzględnionej w SIWZ - dla zadania nr 1; - gdy zaistnieje potrzeba wydzielenia dodatkowej trasy przejazdu, spowodowana wzrostem liczby uczniów (np. w sytuacji, gdy w trakcie roku szkolnego Gmina uzyska informację z PZSiPS w Bolesławcu o przyjęciu do placówki kolejnego ucznia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub/i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) - dla zadania nr 2; - gdy zaistnieje konieczność wprowadzania zmian w przebiegu i kilometrażu trasy oraz godzin odjazdu z poszczególnych przystanków w zależności od liczby osób korzystających z dowozu, spowodowanych np. chorobą ucznia, rezygnacją rodzica z takiej formy dowozu dziecka, itp. - dla zadania nr 2; - gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowogrodziec.pl, zakładka zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.08.2014 godzina 10:50, miejsce: Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Nowogrodziec.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Nowogrodziec w dni robocze z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 ze zm.). Szczegółowy wykaz tras i przystanków oraz ilość uczniów korzystających z dowozu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo (1 osoba na wózku inwalidzkim) wraz z zapewnieniem opieki z miejsca zamieszkania do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka z następujących miejscowości: 1) Wykroty - 2 osoby; 2) Czerna - 1 osoba; 3) Parzyce - 2 osoby; 4) Nowogrodziec - 6 osób (w tym jedna osoba na wózku inwalidzkim); 5) Milików -1 osoba 6) Zebrzydowa - 2 osoby..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.11.34.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

BURMISTRZ

 Robert Relich

 

Załączniki

Strona została udostępniona dnia 2014-07-29 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/metadatas/view/Publiccontract/514