Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej - Etap I - Ogłoszenie o zamówieniu

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej - Etap I
Numer ogłoszenia: 335442 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Nowogrodziec , ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7380660, faks 75 7316416.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej w następującym zakresie:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;

- roboty murowe;

- stolarka i ślusarka;

- tynki wewnętrzne i malowanie;

- naprawa stropodachu;

- ocieplenie elewacji;

- zagospodarowanie terenu, wejście do budynku i pochylnia dla niepełnosprawnych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.21.42.10-5, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający nie żąda żadnego dokumentu.
 •  

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Wykonawca powinien wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę polegające na budowie, remoncie, modernizacji (przebudowie, nadbudowie, rozbudowie) budynku na wartość nie mniejszą niż 250 000,00 zł. brutto. Przedmiotowe wartości podane przez Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert.

Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca złoży w ofercie wypełniony załącznik nr 3 do IDW (oryginał) Wykaz wykonanych robót - minimum jedna robota polegająca na budowie, remoncie, modernizacji (przebudowie, nadbudowie, rozbudowie) budynku na wartość nie mniejszą niż 250 000,00 zł. brutto oraz załączy dowody określające, że robota ta wykonana została w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający nie żąda żadnego dokumentu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca powinien zapewnić: Kierownika Budowy dysponującego odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa Budowlanego (branża konstrukcyjno-budowlana); Kierownika robót sanitarnych - z uprawnieniami do kierowania robotami w branży instalacyjno - sanitarnej.

Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie wypełniony załącznik nr 4 do IDW (oryginał) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy kierowników).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250 000,00 zł (przedmiotowa wartość podana przez Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert).

Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą opłaconą polisę na co najmniej 250 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony na co najmniej 250 000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (należy dołączyć do oferty oryginały pełnomocnictwa lub kopie poświadczone notarialnie)

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

d) kosztorys ofertowy ceny ryczałtowej obejmujący wszystkie pozycje przedmiaru robót

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1) wystąpienie zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy lub o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy,

2) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,

3) wystąpienie siły wyższej,

4) wystąpienie zmian w przepisach prawa,

5) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,

6) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

7) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie,

8) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

9) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

10) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

11) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.

W przypadkach, o których mowa powyżej, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o: 1) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień dodatkowych na roboty budowlane oraz czas wykonania tych robót,

2) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także ugaszeniu pożaru lasu,

3) czas trwania siły wyższej,

4) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach prawa,

5) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,

6) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

7) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie,

8) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp.,

9) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

10) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowogrodziec.bip.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec Punkt Obsługi Interesanta pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec Punkt Obsługi Interesanta pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

BURMISTRZ                       

Robert Relich                     

Załączniki

PDFCzęść graficzna.pdf (1,81MB)
PDFCzęść I SIWZ IDW.pdf (528,26KB)
DOCCzęść II SIWZ Umowa.doc (117,00KB)
PDFInwentaryzacja.pdf (200,48KB)
PDFOpis techniczny - budowlanka.pdf (345,96KB)
PDFOpis techniczny - sanitarka.pdf (86,66KB)
PDFPrzedmiar robót - budowlanka - Etap I.pdf (79,59KB)
PDFPrzedmiar robót- sanitarka - Etap I.pdf (66,31KB)
PDFRys nr 1 instalacja co rzut piwnic.pdf (237,02KB)
PDFRys nr 2 instalacja co rzut parteru.pdf (310,60KB)
PDFRys nr 3 instalacja co rzut piętra.pdf (286,65KB)
PDFRys nr 4 instalacja co rozwiniecie.pdf (201,51KB)
PDFRys nr 5 instalacja co schemat kotłowni.pdf (152,81KB)
PDFSpecyfikacja techniczna.pdf (913,56KB)
DOCZałącznik nr 1 do IDW.doc (47,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do IDW.doc (36,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do IDW.doc (40,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do IDW.doc (34,50KB)
DOCZałącznik nr 5 do IDW.doc (36,50KB)
ZIPZebrzydowa -szkoła podstawowa-budowlanka- etap I.zip (6,21KB)
ZIPZebrzydowa -szkoła podstawowa-sanitarka - Etap I.zip (4,45KB)
 

Strona została udostępniona dnia 2014-10-31 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/714