Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie: Dostawa tonerów do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zadania: Dostawa tonerów do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Propozycję cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

II.  Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów do drukarek z podziałem na 11 zadań do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w 2015 roku. Każde z zadań będzie podlegało odrębnej ocenie.

Przewiduje się następującą ilość zużycia tonerów w 2015 roku (podane poniżej ilości zużycia tonerów są wartościami jedynie szacunkowymi i mogą ulec zmianie):

 1. Drukarka Lexmark E260 (czarno biała) – 40 szt.
 2. Drukarka Lexmark C736 (kolorowa) – 27 szt.
 3. Drukarka Hp Laser Jet 1010/1020 (czarno-biała) – 72 szt.
 4. Drukarka Hp Laser Jet 1102 (czarno-biała) – 3 szt.
 5. Drukarka BROTHER MFC – 9320CW (kolorowa) – 13 szt.
 6. Urządzenie wielofunkcyjne Hp Laser Jet M3035 xs (mono) – 5 szt.
 7. Drukarka Hp Laser Jet P1006 – 3 szt.
 8. Kserokopiarka Ricoh Aficio MP2250 (czarno biała) – 8 szt.
 9. Kserokopiarka KONICA 8031 (kolorowa) –  12 szt., 3 komplety
 10. Kserokopiarka PANASONIC DP - 8016P WORKIO – (czarno-biała) – 3 szt.
 11. Kserokopiarka Aficio Nashuatec DSM 635 – 4 szt.

Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku.

 1. Zamawiający będzie składał zamówienie telefoniczne lub drogą elektroniczną, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 ).
 2. Zapłata należności Dostawcy za dostarczony towar nastąpi dwa razy w miesiącu po zrealizowaniu zamówienia z 14 dniowym terminem zapłaty liczonym od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 III.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena wydruku 1 strony A4, kryterium wagowe: 100 %

IV. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

 1. Kompletna oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego ilość drukowanych stron przy 6 % i 5% pokryciu, np. wydruku ze strony producenta.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

  V. Opis sposobu obliczenia ceny:

Propozycję cenową należy złożyć na formularzy ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Cena za wydruk 1 strony A4 może zostać podana do 5 miejsc po przecinku.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego wyboru ofert.

VIII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 19 stycznia  2015 r. do godz. 10:00  bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 11), przesłać  na adres pocztowy Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec lub wysłać drogą elektroniczną na adres: .

2. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.                                    

IX.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego- Urząd Miejski   w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 w terminie 4 dni roboczych.

            Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

 1. Natalia Mandziuk – Tel. 75 738 06 99   
 2. Michał Michałaciuk – Tel. 75 738 06 70

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

 1. W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

                                     

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

ROBERT RELICH

 

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1.docx (22,77KB)