Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert - Audyt wewnętrzny 2015 r.

Strona archiwalna

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

na wykonanie zadania pod nazwą:

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu

 

I . Zamawiający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

                            NIP 612-10-37-376 ,  REGON 000529858

                            Tel. 75 7380674, Fax 75 7316416 

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu zgodnie z zasadami określonymi   w dziale IV ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Szczegółowy zakres zamówienia:

 1. Przeprowadzenie zadania zapewniającego według planu audytu wewnętrznego na 2015 r. w obszarze – „Geodezja i urbanistyka” (art.283 ust. 1 ustawy).

 2. Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny.

 3. Opracowanie na podstawie analizy ryzyka planu audytu wewnętrznego na 2016 r.( art.283 ust.3 ustawy).

 4. Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni (art. 283ust. 5 ustawy) .

 5. Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w okresie objętym umowązgodniez rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego ( Dz. U. Nr 20 poz. 108).

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa cena:  za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną zaoferowaną przez wykonawcę i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym  przez zamawiającego w postępowaniu.

najniższa cena , kryterium wagowe 100 %

IV. Wymagania:

 1. Wykonawcą zamówienia może być:

 2. osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,

 3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określonew art. 286 ustawy o finansach publicznych,

 4. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawyo finansach publicznych.

 5. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

 6. formularz ofertowy,

 7. oświadczenie wykonawcy (audytora wewnętrznego) o spełnieniu warunków z art. 286 ustawy o finansach publicznych, w zakresie posiadanego obywatelstwa, zdolności do czynności prawnych, niekaralności, wyższego wykształcenia, posiadania kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego,

 8. przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia kwalifikacyjne do przeprowadzenia audytu (certyfikat, uprawnienia … ),

 9. przedłożenie dyplomu ukończenia wyższej uczelni,

 10. przedłożenia informacji o wykonanych w latach 2012 - 2014audytach wewnętrznych,

  Wymagane dokumenty w zakresie pkt. 3, 4 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem  zamówienia powiększonej  o obowiązujący podatek VAT.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianie

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.01.2015 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. nr 11. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.01.2015 r.

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy: Realizacja umowy obejmować będzie okres 12 m-cy (od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2016 r.).

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Iwona Janiec

Załączniki: