Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 07.05.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm. ) oraz Uchwały Nr VIII/35/15  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27  marca 2015r.

1. Nowogrodziec obręb 3  -  działka  niezabudowana   nr  251/85 o pow. 0,0092 ha.  

Działka położona w centralnej strefie miasta przy ul. Bolesławieckiej. Teren płaski z nieznacznym spadkiem wschodnim. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta o prostej linii granic. Teren działki od strony ulicy podwyższony w stosunku do chodnika o około 0,9 m. Przez działkę przebiega linia zasilająca oświetlenie drogowe.

2.Księga Wieczysta  JG1B/00014726/6

3.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem  02 U,M  Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej położone w obrębie murów obronnych starego miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej Zabudowa działki wymaga uzgodnień konserwatora zabytków.

4.Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie oddana w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy.

5.Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  4.770,00 zł. ( bez Vat)

6.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia :

- ustala się I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 20 % ceny gruntu uzyskanej w przetargu wraz z 23 % podatkiem Vat, płatną przed podpisaniem umowy 

- ustala się opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 1% ceny gruntu  uzyskanej w przetargu + obowiązujący podatek Vat , płatną do 31 marca każdego roku, począwszy od  roku następnego od nabycia. Wysokość opłaty rocznej podlega  aktualizacji  nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. 

7.Ustala się rozpoczęcie zabudowy działki w terminie 2 lat, a  zakończenia zabudowy w  terminie 5 lat od dnia jej nabycia . Termin ten może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego,  jeżeli nie mógł jej zabudować z przyczyn niezależnych od użytkownika.

8.Ponadto nabywca ponosi koszty  sporządzenia umowy notarialnej.

9.21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 28.05.2015r.

10.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia  18.06.2015r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich