Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa i montaż 2 urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Zabłociu - zaproszenie do złożenia oferty

Strona archiwalna

 


WI.7013.1.2015.UE                                                     Nowogrodziec, dnia  10 czerwca 2015 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY     

 

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) w związku z art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. 2013 r., poz. 885) Gmina Nowogrodziec zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na roboty budowlane związane z rozbudową placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zabłocie o 2 urządzenia siłowni zewnętrznej.

1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA NOWOGRODZIEC

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usytuowanie w północno-zachodniej części placu zabaw strefy rekreacji ruchowej w postaci 2 urządzeń siłowni zewnętrznej – dz. ewid. Nr 118/16 obręb Zabłocie.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych i powierzchniowych (kostka brukowa, krawężniki, wysiew trawy) oraz montaż 2 urządzeń siłowni zewnętrznej, tj. trenażera nóg i orbitka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót.

Wymagania szczególne odnośnie przedmiotu zamówienia:

1. Wymagany minimalny termin gwarancji dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji (do 5 lat).

2. W ramach zawartej umowy wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę obowiązkowego nieodpłatnego przeglądu technicznego urządzeń w połowie okresu gwarancji oraz przed zakończeniem okresu gwarancji przedmiotu zamówienia do odbioru pogwarancyjnego.

3. Wymagane jest, aby przegląd techniczny gwarancyjny był przeprowadzany z udziałem osoby uprawnionej z ramienia Wykonawcy i musi obejmować następujące czynności:

  1. sprawdzenie elementów konstrukcyjnych oraz ich odkształcenia,
  2. sprawdzenie połączeń śrubowych, ew. konserwacja,
  3. sprawdzenie elementów metalowych z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki:
  4. sporządzenie Świadectwa Przeprowadzenia Kontroli Technicznej (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176-7 ) wraz z listą elementów wymagających naprawy i renowacji.

Powyższe wymogi szczególne winny zostać uwzględnione przez Wykonawców w cenie oferty.

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.  Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia przekazania terenu realizacji inwestycji.

2.  Inwestycja jest realizowana na działce 118/16 obręb Zabłocie, Gmina Nowogrodziec.

4. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

2.  Cena powinna być podana w PLN (brutto, netto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

W przypadku podania innej waluty (dotyczy Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień złożenia oferty.

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadający wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

6. KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Porównaniu podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

2. W niniejszym postępowaniu kryteriami wyboru oferty  są:

1) Cena oferty brutto – waga 80%,

2) Okres udzielonej gwarancji – waga 20 %

3. Oferty otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

P = Pi(C) + Pi(G)

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Pi (C) =  Cmin/Ci  • 80

Cmin

najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

Cena brutto oferty "i";

80

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

Pi (G)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Gwarancja";

36 miesięcy gwarancji jakości - 0 pkt

48 miesięcy gwarancji jakości - 10 pkt

60 miesięcy gwarancji jakości  - 20 pkt

   

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej łącznej sumie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW

1.    Kompletna oferta powinna zawierać:

a)    wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy – zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

b)   kartę techniczną producenta lub inny dokument potwierdzający że oferowane urządzenia spełniają wymogi techniczne opisane w projekcie budowlanym,

c)    kosztorys ofertowy wypełniony na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem wymogów opisanych w pkt 2 niniejszego zaproszenia.

2. Zamawiający nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

3. Inne dokumenty, np. referencje, itp. również nie są wymagane, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę.

5. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, tj:

- dokumenty dotyczące prowadzonej działalności lub oświadczenia w przypadku osoby    fizycznej;

-  dane osób upoważnionych do podpisania umowy oraz nr i nazwę rachunku bankowego;

Nieprzedstawienie wymaganych wyjaśnień lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego rozumiane będzie jako odmowa zawarcia umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w jednej z wybranych form: 

a) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 1);

b) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec:,

c) faksem - nr: 75 7316416;

d) drogą elektroniczną -  adres e-mail: .

2. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.

3. Ostateczny termin składania ofert: 22.06.2015 r.,  godz. 11.00

4. Zamawiający jednorazowo wydłuży termin składania ofert, jeśli w postępowaniu nie wpłyną przynajmniej 2 ważne oferty.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych
są:

1. Henryk Buźniak – Zastępca Naczelnika WI - tel. 75 73 80 668

  2. Iwona Janiec – inspektor ds. zamówień publicznych (w sprawach proceduralnych) –   tel. 75 73 80 678

10. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.  Wyboru oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.

2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

11. WARUNKI ZAPŁATY

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w formie przelewu w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

12. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowogrodźcu.

13.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta
z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 4.

2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpią inne ważne przesłanki niewynikające z winy stron postępowania.

3. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

14. WYMAGANIA DODATKOWE

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej terenu objętego zakresem opracowania w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do sporządzenia wyceny prac projektowych, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu pominięcia elementów dokumentacji niezbędnych do wykonania umowy oraz błędnego skalkulowania ceny.

                                                                               Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca