Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 09 lipca 2015 r. na wykonanie zadania pod nazwą; "Przebudowa drogi gminnej - ul. Asnyka i ul. Lipowej w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

WYKONAWCY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Asnyka i ul. Lipowej w Nowogrodźcu”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) Zamawiający  zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmianie ulegają:

- termin wykonania zamówienia (punkt 9 IDW)

- termin złożenia i otwarcia  ofert  (punkt 18 i 19  Instrukcji dla Wykonawców);

- kryteria oceny ofert (punkt 23 Instrukcji dla Wykonawców);

- treść formularza oferty (Załącznik nr 1 do IDW)

Wyżej wymienione punkty otrzymują następujące brzmienie:

9Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 100 dni od dnia podpisania umowy.

18Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Rynek 1 , pokój nr 1 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia

    15.07.2015 r.

do godz.

10.00

 1. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach (paczkach). Kopertę (paczkę) zewnętrzną należy opisać następująco:

Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

Oferta w postępowaniu na:

Przebudowa drogi gminnej – ul. Asnyka oraz ul. Lipowej w Nowogrodźcu

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 15 lipca 2015 roku godz. 1030

Na kopercie (paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

19Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali narad (parter), ul. Rynek 1

W dniu

     15.07.2015 r.

o godz.

10.30

23Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: ceną (C) – 95%  i terminem wykonania zamówienia (T) – 5%

3. Oferty otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

P= Pi(C) + Pi(T)

Pi(C)

Ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”

Pi(C) = Cmin/Ci x100 pkt x 95%

Cmin.

Najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

Cena brutto oferty „i”

95

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”

Pi(T)

Ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin”

Pi(T) = Tmin/Ti x100 pkt x 5%

Tmin.

Najkrótszy termin spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ti

Termin oferty „i”

5

Maksymalna ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin”

 

 

4.Wykonawca wpisze w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) termin, w jakim zobowiązuje się wykonać niniejsze zamówienie. Należy podać ilość dni (liczba całkowita).  Minimalny termin wykonania zamówienia to 70 dni od dnia  podpisania umowy. Maksymalny termin wykonania zamówienia to 100 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca poda w Formularzu ofertowym termin wykonania krótszy niż 70 dni lub dłuższy niż 100 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art.89 ust1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

 

FORMULARZ OFERTY

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Na zadanie pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej – ul. Asnyka oraz ul. Lipowej w Nowogrodźcu”

 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

 

ZP.271.7.2015

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

 

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

 

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

 

Imię i nazwisko

 

Adres

 

Nr telefonu

 

Nr faksu

 

Adres e-mail

 

 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

 1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
 2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,
 3. cena mojej (naszej) oferty za realizację  zamówienia wynosi:

 

………………………………….zł brutto

 

 1. oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi:……….. dni (liczba całkowita).Minimalny termin wykonania zamówienia to 70 dni od dnia podpisania umowy. Maksymalny termin wykonania zamówienia to 100 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca poda w formularzu ofertowym termin wykonania zamówienia krótszy niż 70 dni lub dłuższy niż 100 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  
 2. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
 3. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
 4. składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*
 5. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
 6. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]*:Wykonawca, który zastrzega ujawnienie informacji ma wykazać, ze stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

* - niewłaściwe skreślić

l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie

(wyrażone cyfrą)

od

do

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1. [Nie zamierzam (y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom]*:

 

 

l.p.

Nazwa części zamówienia

a)

 

b)

 

 

 

 1. Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)

Miejscowość

i  data

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich