Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2015/2016. Zadanie nr 1 - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Nowogrodziec - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona archiwalna

 


Nowogrodziec: DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY NOWOGRODZIEC W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadanie nr 1 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY NOWOGRODZIEC
Numer ogłoszenia: 199202 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Nowogrodziec , ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7380660, faks 75 7316416.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY NOWOGRODZIEC W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadanie nr 1 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY NOWOGRODZIEC.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa zadania: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2015/2016 w dni robocze z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 ze zm.). Zadanie nr 1 - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Nowogrodziec: (postanowienia wspólne dla wszystkich części) Szczegółowy wykaz części, tras i przystanków oraz ilość uczniów korzystających z dowozu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Kursy ranne - dowóz uczniów do poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów na godzinę 8.00 oraz 8.50. Kursy powrotne - odwóz uczniów z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjum w godzinach od 12.00 do 16.00. Kursy popołudniowe należy uzgodnić z Dyrektorem Szkoły Podstawowej / Gimnazjum jednakże pierwszy kurs odbywa się między godz. 12.00 a 13.30, drugi kurs między godz. 13.30 a 15.00 trzeci kurs między godziną 15.00 a 16.00. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na: a) skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas szóstych, egzaminu gimnazjalnego; b) odpracowaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę lub z innych przyczyn, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów.Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz i odwóz uczniów wg ustalonego rozkładu jazdy autobusów/busów. Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania przewozu uczniów w połączeniu z przewozami otwartymi. Wykonawca będzie co miesiąc wystawiał dla uczniów i opiekunów imienny dokument potwierdzający prawo do skorzystania z określonego dowozu z uwzględnieniem ulg ustawowych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138). Na podstawie art. 11 ust 2. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893) dokumentem uprawniającym do ulg są legitymacja szkolna oraz zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Autobusy/busy Wykonawcy muszą być oznakowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, tablicą informacyjną, iż przewożone są dzieci. Niedopuszczalne jest, aby w autobusie jechała większa liczba dzieci niż miejsc siedzących przeznaczonych dla pasażerów (według dowodu rejestracyjnego pojazdu). Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli oznakowania autobusów wykonujących kursy dowozu uczniów przez upoważnionego pracownika. Wykonawca gwarantuje, iż w sytuacji awaryjnej na własny koszt zabezpieczy zastępczy środek transportu, w sposób zapewniający dowóz uczniów do szkół w czasie do 1 godziny od chwili wystąpienia awarii. Ustalona długość tras, wykaz i ilość kursów, przystanki, miejscowości oraz ilość dzieci może ulec zmianie w zależności od zatwierdzonego rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach. W zależności od tego zmianie ulegać będzie wynagrodzenie Wykonawcy..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, iż: posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na przewozie osób tj. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1414) uzyskali licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - dla wszystkich części;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał min. jedną usługę porównywalną z przedmiotem niniejszego przetargu. Jako usługę porównywalną uważa się wykonanie minimum jednej usługi codziennego dowozu, przewozu osób przez minimum 6 miesięcy o wartości minimalnej jednej usługi brutto: a) część nr 1 - 100.000,00 zł b) część nr 2 - 5.000,00 zł c) część nr 4 - 15.000,00 zł d) część nr 5 - 15.000,00 z e) część nr 6 - 1.000,00 zł f) część nr 7 - 1.000,00 zł wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tej usługi z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Wykonawca musi zapewnić pojazd z odpowiednią liczbą miejsc siedzących - odpowiednio do danej trasy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż: a) część nr 1 - 500.000,00 zł b) część nr 2 - 30.000,00 zł c) część nr 4 - 100.000,00 zł d) część nr 5 - 100.000,00 z e) część nr 6 - 10.000,00 zł f) część nr 7 - 10.000,00 zł lub nie mniej niż 750.000,00 w przypadku ubiegania się o całość zadania W przypadku braku polisy należy przedłożyć inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty opisane w rozdziale14, pkt. 14.2.1, 14.2.3,14.2.4

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; - powstaniu rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; - gdy zaistnieje potrzeba wydzielenia dodatkowej trasy przejazdu lub zakupu biletu na trasie przejazdu nie uwzględnionej w SIWZ; - gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowogrodziec.pl, zakładka zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego oraz Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu na trasach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - 242 osoby.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na trasach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - 12 osób.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach oraz Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach oraz Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach na trasach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - 33 osoby.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie na trasach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - 34 osoby.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie na trasach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - 1 osoby.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej na trasach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - 1 osoby.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności - 5

 

Załączniki: 

 

                                                                                                                                        Zatwierdził:

                                                                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                          Robert Relich