Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa i montaż lamp solarnych w miejscowościach Wykroty i Zebrzydowa (zmiana 28.08.2015 r.)

Strona archiwalna

 


WI.7013.2.2015.UE                                                            Nowogrodziec, dnia  28 lipca 2015 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY     

 

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) w związku z art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. 2013 r., poz. 885) Gmina Nowogrodziec zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż lamp solarnych w miejscowościach Wykroty  oraz Zebrzydowa w Gminie Nowogrodziec.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA NOWOGRODZIEC

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż lamp solarnych w miejscowościach Wykroty (2 szt. lamp parkowych) oraz Zebrzydowa (4 szt. lamp ulicznych) – łącznie 6 sztuk.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

 

Zadanie 1

Montaż 2 szt. jednoramiennych parkowych lamp solarnych w Wykrotach – działka 975/4.

Wymagania techniczne:

Słup stalowy ocynkowany malowany na kolor czarny (RAL 9005)

Wysokość słupa: 4 m

Strumień świetlny: 450 lm

Czas pracy lampy: 8 h

Źródło światła: żarówki LED 5W

Moc paneli: 50 W

Wymiary paneli: 698x518x25 mm

Typ akumulatora: żelowy o pojemności 33Ah. 

Wyposażenie obowiązkowe: czujnik zmierzchowy

Sposób wykonywania robót montażowych – montaż bezpośrednio do gruntu o powierzchni otworu 40x40 cm, głębokość 1,5 m poprzez wkopanie kompletnej lampy z gotowym prefabrykowanym fundamentem betonowym i akumulatorem.

Zadanie 2

Montaż 4 szt. ulicznych lamp solarnych w Zebrzydowej – działki 748,768 i 836/2.

Wymagania techniczne:

Słup stalowy ocynkowany malowany

Wysokość słupa: 4 m

Strumień świetlny: 1100 lm

Czas pracy lampy: 8 h

Źródło światła: żarówki LED 10W

Moc paneli: 150 W

Wymiary paneli: 1480x680x35 mm

Typ akumulatora: żelowy o pojemności 80Ah 

Wyposażenie obowiązkowe: czujnik zmierzchowy

Sposób wykonywania robót montażowych – montaż bezpośrednio do gruntu o powierzchni otworu 40x40 cm, głębokość 1,5 m poprzez wkopanie kompletnej lampy z gotowym prefabrykowanym fundamentem betonowym i akumulatorem.

Wymagania szczególne odnośnie przedmiotu zamówienia:

1. Wymagany minimalny termin gwarancji dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące.

2. W ramach zawartej umowy wymagane jest udostępnienie przez Wykonawcę nieodpłatnej usługi serwisowej w całym okresie trwania gwarancji. Wymagane jest, aby w przypadku nieprawidłowego działania lampy, Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, przybył na miejsce montażu i dokonał odpowiedniej jej likwidacji.

Powyższe wymogi szczególne winny zostać uwzględnione przez Wykonawców w cenie oferty.

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.  Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

2.  Inwestycja jest realizowana na działce 975/4 w Wykrotach oraz działkach 748,768 i 836/2 w Zebrzydowej, Gmina Nowogrodziec.

4. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

2.  Cena powinna być podana w PLN (brutto, netto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

W przypadku podania innej waluty (dotyczy Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień złożenia oferty.

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadający wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

6. KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Porównaniu podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

2. W niniejszym postępowaniu kryterium wyboru oferty jest:

Cena oferty brutto – waga 100%,

3. Oferty otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi (C) =  Cmin/Ci  • 100

Pi(C)

 

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

Cena brutto oferty "i";

100

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

   

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej łącznej sumie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW

1.    Kompletna oferta powinna zawierać:

a)    wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy – zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

b)   kartę techniczną producenta lub inny dokument potwierdzający że oferowane urządzenia spełniają wymogi techniczne opisane w pkt. 2 niniejszego zapytania,

2. Zamawiający nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

3. Inne dokumenty, np. referencje, itp. również nie są wymagane, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę.

5. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, tj:

- dokumenty dotyczące prowadzonej działalności lub oświadczenia w przypadku osoby    fizycznej;

-  dane osób upoważnionych do podpisania umowy oraz nr i nazwę rachunku bankowego;

Nieprzedstawienie wymaganych wyjaśnień lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego rozumiane będzie jako odmowa zawarcia umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w jednej z wybranych form: 

a) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 1);

b) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec:,

c) faksem - nr: 75 7316416;

d) drogą elektroniczną -  adres e-mail: .

2. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.

3. Ostateczny termin składania ofert: 04.09.2015 r.,  godz. 11.00

4. Zamawiający jednorazowo wydłuży termin składania ofert, jeśli w postępowaniu nie wpłyną przynajmniej 2 ważne oferty.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych
są:

1. Henryk Buźniak – Zastępca Naczelnika WI - tel. 75 73 80 668

  2. Iwona Janiec – inspektor ds. zamówień publicznych (w sprawach proceduralnych) –   tel. 75 73 80 678

10. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.  Wyboru oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.

2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

11. WARUNKI ZAPŁATY

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w formie przelewu w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

12. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowogrodźcu.

13.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta
z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 4.

2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpią inne ważne przesłanki niewynikające z winy stron postępowania.

3. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

14. WYMAGANIA DODATKOWE

Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej terenu objętego zakresem opracowania w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do sporządzenia wyceny prac projektowych, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu pominięcia elementów dokumentacji niezbędnych do wykonania umowy oraz błędnego skalkulowania ceny.

Burmistrz Nowogrodźca - Robert Relich

    

  - nieaktualny  

DOCXFormularz Ofertowy.docx (14,94KB) - nowy - od 28.08.2015 r.
     

                                                                                                                                              Nowogrodziec, dnia  28 sierpnia 2015 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

 

Gmina Nowogrodziec uprzejmie informuje, że w postępowaniu dot. zamówienia publicznego  na dostawę i montaż lamp solarnych w miejscowościach Wykroty oraz Zebrzydowa wpłynął wniosek /pytanie Wykonawców o następującej treści:

1. ,,W związku z ogłoszonym zapytaniem na dostawę i montaż lamp solarnych w miejscowościach Wykroty (2szt. lamp parkowych) oraz Zebrzydowa (4szt. lamp ulicznych) – łącznie 6 sztuk, uprzejmie wnioskujemy o wydłużenie terminu wykonania w/w zadania do 4 tygodni. Określony termin 2 tygodni jest niewystarczający do wykonania zamówienia mając na uwadze fakt wyprodukowania słupów, pomalowania ich oraz zamontowania we wskazanych lokalizacjach. Samo schniecie powłoki lakierniczej to okres 3-4 dni. Firmy zajmujące się produkcja lamp solarnych nie magazynują tego typu instalacji z racji przeróżnych konfiguracji stąd każde zlecenie wykonywane jest od podstaw a min. czas dostawy to standardowo 3 tygodnie”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia na 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym zmianie ulega:

a) zapis  pkt. 3 ust 1. Zaproszenia do złożenia oferty: Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

b)  druk formularza ofertowego.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Zmiana jest integralną częścią zapytania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

                                                                                                            Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca