Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - najem mieszkania komunalnego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

pod nazwą

„NAJEM KOMUNALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO”

Nowogrodziec, dnia 09 września 2015r.

 1. NAZWA I ADRES OGŁASZAJĄCEGO PRZETARG

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

ul. Lubańska 42a, 59-730 Nowogrodziec

e-mail: gckis@nowogrodziec.pl

www.gckis.nowogrodziec.pl

godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu mieszkalnego

Powierzchnia lokalu mieszkalnego do oddania w najem w m2

Stan lokalu mieszkalnego

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza zł/m2 netto

1.

Wiejski Dom Kultury w Wykrotach

ul. 22 lipca 27, 59-730 Nowogrodziec

Obręb Wykroty

 

 

Dz. Nr 983/2

Lokal mieszkalny składa się z 3pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia wc i przedpokoju. Lokal znajduje się na II kondygnacji, wejście do lokalu od strony parkingu.

98,45

Lokal wymaga remontu

Lokal mieszkalny

4,39

 

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jeżeli wpłacą wadium do dnia  22.09.2015r.
 2. Wadium należy wpłacić najpóźniej na dzień przed przetargiem.
 3. Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić gotówką w kasie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 42a, 59-730 Nowogrodziec lub przelewem na rachunek bankowy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu w banku BZ WBK I o/Nowogrodziec nr konta: 04 1090 1939 0000 0005 1604 5173.
 4. Osoby, które wpłaciły wadium, muszą okazać dowód wpłaty wadium.
 5. Do przetargu nie mogą przystąpić oferenci nieregulujący w terminie zobowiązań wobec Gminy Nowogrodziec.
 6. Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać dowód tożsamości.
 7. Każdy uczestnik przetargu powinien przed jego rozpoczęciem przedstawić:
 1. oświadczenie o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 2. oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
 3. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Nowogrodziec,
 4. zaświadczenia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wójta lub Burmistrza Miasta i Gminy Nowogrodziec o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych -wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy,
 5. dowód wpłaty wadium,
 6. dowód tożsamości,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy najmu lokalu użytkowego,
 8. pisemne oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane,
 9. pisemne oświadczenie, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany,
 10. oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Nowogrodziec, a w przypadku, gdy tytuł taki jest posiadany, złożenie pisemnego zobowiązania o zwolnieniu obecnie zajmowanego lokalu znajdującego się na terenie Gminy Nowogrodziec, 
 11. stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie stałego dochodu.
 1. Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

a) mają zaległości finansowe wobec Gminy Nowogrodziec, Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS lub gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania,

b) mają wymagalne i nieuregulowane w całości zobowiązania w opłatach z tytułu najmu innej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec.

 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym.

 

 1. PRZEBIEG PRZETARGU
 1. Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej netto wysokości czynszu najmu za 1 m2 danego lokalu wystawionego na przetarg, po czym licytator prosi o potwierdzenie akceptacji ceny wywoławczej przez wszystkich oferentów.
 2. Uczestnicy, którzy nie zaoferują ceny wywoławczej tracą możliwość dalszego uczestnictwa w przetargu.
 3. W przypadku pojawienia się więcej niż jednego oferenta oferującego cenę równą co najmniej cenie wywoławczej, licytator wzywa do postąpień. Ponadto informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny wywoławczej, a cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.
 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.
 6. Po ustaniu zgłaszania postąpień, licytator wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i dokonuje przybicia, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wygrała przetarg.
 7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników zgłosiło jednocześnie postąpienie, to o kolejności zgłaszania postąpień decyduje licytator po konsultacji z Komisją.
 8. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, jeżeli nie weźmie w nim udziału co najmniej jeden uczestnik lub jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
 9. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg.
 10. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 11. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. ZWROT WADIUM
 1. Wadium zostaje zwrócone wszystkim uczestnikom z wyjątkiem wygrywającego przetarg w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu lub w przypadku unieważnienia postępowania.
 2. Wadium oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu.
 3. Wadium zostanie zwrócone na wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, który wygra przetarg:
 1. odmówił podpisania umowy w sprawie najmu lokalu użytkowego na warunkach określonych w ofercie,
 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta wygrywającego przetarg.

Podpisanie umowy proponuje się podmiotowi, który zaproponował następną w kolejności korzystną ofertę.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU
 1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym umieszczone będzie do wiadomości publicznej od dnia 09.09.2015r. do dnia 22.09.2015r.:
 1. na Tablicy Ogłoszeń w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
 2. na Tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu,
 3. na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego i Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
 1. Rozstrzygnięcie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnego lokalu mieszkalnego odbędzie się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 42a, 59-730 Nowogrodziec w sali konferencyjnej na I piętrze w dniu 23.09.2015r. o godz. 10:00.

 

 1. WARUNKI UMOWY
 1. Umowa na najem komunalnego lokalu mieszkalnego zostanie zawarta do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Umowa na najem komunalnego lokalu mieszkalnego zawarta będzie na okres jednego roku z możliwością przedłużenia.
 3. Wydanie lokalu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
 4. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%). Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu (tj. zimna woda, wywóz nieczystości płynnych, centralne ogrzewanie), najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Czynsz najmu podlegać będzie corocznej rewaloryzacji o stopień inflacji.
 5. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego o zapłatę czynszu najmu oraz kosztów eksploatacyjnych, a także naprawienia ewentualnych szkód w lokalu mieszkalnym, Najemca zobowiązuje się uiścić na rachunek bankowy Wynajmującego kaucję w wysokości dwukrotności czynszu najmu, w dniu zawarcia umowy najmu.
 6. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty jakichkolwiek remontów obciążają najemcę. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o dokonywanych zmianach na przedmiocie najmu oraz musi uzyskać zgodę od Wynajmującego, aby dokonać tych zmian.
 7. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
 1. za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
 2. za szkody wyrządzone osobom trzecim w przedmiocie najmu,
 3. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Informacji dotyczącej komunalnego lokalu mieszkalnego udziela się w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, ul. Lubańska 42A, 59-730 Nowogrodziec lub telefonicznie pod numerem: 75/ 7316398.
 2. Istnieje możliwość zapoznania ze stanem technicznym lokalu od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z ogłaszającym przetarg.
 3. Ogłaszający przetarg zastrzega, że może odwołać postępowanie przetargowe bez potrzeby podawania przyczyn.
 4. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, ogłaszający przetarg zawrze umowę z uczestnikiem przetargu, którego oferta została oceniona jako kolejna najbardziej korzystna ekonomicznie.

                                                                            

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego. (DOCXUMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Wykroty.docx (17,08KB) )

 

Zatwierdził:

Dyrektor GCKiS

Eliza Szwed