Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanej decyzji

                                                                                   Nowogrodziec,  dnia  14 września 2015 r.

WK.6220.9.2015.OS

 

Zawiadomienie o wydaniu

decyzji  środowiskowej

 

 

 Burmistrz Nowogrodźca działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r. Nr 199, poz.1235 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamia, że dnia 14 września 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. WK.6220.9.2015.OS) dla przedsięwzięcia  pod nazwą: ”Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap II (Godzieszów, Czerna, Nowa Wieś, Zebrzydowa) dla  zadań inwestycyjnych pn:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie”

- „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej łączącego m. Godzieszów z kanalizacją sanitarną  

    na  terenie  Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach”.

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (syg.WOOŚ.4240.451.2015.MSK.1 oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu (syg.ZNS-7206-1-7/EF/15), można zapoznać się pod wyżej wskazanym adresem.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiegow Nowogrodźcu, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiegow Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 oraz w miejscowościach objętych inwestycją w Godzieszowie oraz w Wykrotach.

Z up. Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Naczelnik Wydziału Komunalnego