Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zakończonym postepowaniu dowodowym

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

 

z a w i a d a m i a m,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy ESCO – Consulting Sp. z o.o.  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra, działającej na podstawie pełnomocnictwa   z dnia 16 marca 2015 r. na rzecz i w imieniu Hydro - Tech Spółki z o.o.  z siedzibą  w Nowogrodźcu przy ul. Młyńskiej 3A, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap II (Godzieszów, Czerna, Nowa Wieś, Zebrzydowa) dla zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej łączącego miejscowość Czerna z miejscowością Nowogrodziec”

 

W związku z powyższym w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pokój  nr 3 – parter, w godzinach pracy urzędu, strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy,  w tym, z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – WOOŚ.4240.510.2015.MP.2            z dnia 21 września 2015r. i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

 

z up. Burmistrza Nowogrodźca

Dariusz Jancelewicz