Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty-obsługa bankowa

Wykonawcy


Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę

Na realizację zadania: Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2018 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie obsługi bankowej Gminy Nowogrodziec oraz jednostek organizacyjnych  na lata 2016-2018 w tym:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Nowogrodziec (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu gminy Nowogrodziec). Obsługa bankowa budżetu gminy, jednostek organizacyjnych Gminy Nowogrodziec obejmować będzie:
1) Urząd Miejski w Nowogrodźcu,
2) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,
3) Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
4) Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,
5) Przedszkole  Publiczne w Nowogrodźcu,
6) Zespół Szkół  w Nowej  Wsi,
7) Gimnazjum  w Nowogrodźcu,
8) Gimnazjum  w Wykrotach,
9) Szkoła Podstawowa w  Nowogrodźcu,
10) Szkoła Podstawowa w  Gościszowie,
11) Szkoła Podstawowa w Czernej,
12) Szkoła Podstawowa w  Gierałtowie,
13) Szkoła Podstawowa w  Wykrotach,
oraz ewentualne jednostki organizacyjne utworzone lub zreorganizowane przez Gminę Nowogrodziec w okresie obowiązywania umowy obsługi bankowej.

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:
1) prowadzenie i obsługa rachunków bankowych,
2) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową,
3) działalność kredytowa,
4) bankowość elektroniczna,
5) zakup pozostałych produktów bankowych.

3. Na usługę (w formie elektronicznej) prowadzenia i obsługę rachunków bankowych w szczególności składają się następujące czynności bankowe:
1) otwarcie i prowadzenie istniejących oraz wszystkich innych otwartych w okresie obowiązywania umowy rachunków bieżących, pomocniczych oraz rachunków sum depozytowych, funduszy celowych i specjalnych, oraz rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej zarówno złotowych i walutowych budżetu i jednostek organizacyjnych,
2) dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie wpłat i wypłat,
3) dokonywanie wpłat gotówkowych (bez pobierania od Wpłacających prowizji, opłat oraz innych kosztów),
4) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku zamawiającego na rzecz posiadacza rachunku,
5) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku zamawiającego na rzecz osób trzecich; w tym świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych; Bank może zaproponować również inną formę wypłat, oprócz wypłaty gotówkowej w kasie, wraz z opisem mechanizmu działania produktu,
6) dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewów,
7) realizacja przekazów walutowych za granicę i z zagranicy,
8) możliwość wykorzystania wpływów bieżących do realizacji zleceń płatniczych,
9) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
10) potwierdzenie stanu salda,
11) wydawanie wyciągów bankowych dla wszystkich rachunków Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz jednostek organizacyjnych gminy 1 raz dziennie w formie elektronicznej,
12) dokonywania przelewów powyżej 1 mln złotych (SORBNET),
13) usługa serwisu systemu bankowości elektronicznej,
14) obsługa płatności masowych,
15) dokonywanie zmian kart wzorów podpisów w ramach opłaty,
16) automatyczne lokowanie na koniec każdego dnia roboczego środków pieniężnych w formie lokat terminowych (depozyt automatyczny) pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe, niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku podstawowym, pomocniczych,
17) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko- i długoterminowych, negocjowanych.

4. Przez działalność kredytową rozumiemy możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej (nie więcej niż 500 000,00 PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej/pomniejszonej o marżę Banku podaną w ofercie. Spłata następuje codziennie z dochodów wpływających na ten rachunek. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny „In blanco”.

5. Możliwość korzystania z nowoczesnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu  zapewniającego w szczególności:
1) dokonywanie przeglądu i przeszukiwania sald i innych informacji dotyczących rachunków,
2) zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
3) przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
4) składanie poleceń przelewu wewnętrznych i do innych banków,
5) dokonywanie lokat (dot. rachunków Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu),
6) generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu,
7) korespondencję z bankiem,
8) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,
9) możliwość podpisów przelewów przez wiele osób zgodnie ze strukturą umocowaniem osób w poszczególnych jednostkach,
10) szkolenie niezbędnej ilości osób wskazanej przez Zamawiającego do pracy w systemie oraz ewentualne interwencje serwisowe.
System bankowości elektronicznej ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania.

6. Możliwość korzystania z nowoczesnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej do których dostęp będzie realizowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji systemu na konkretnym komputerze, przez pozostałe  jednostki organizacyjne Gminy Nowogrodziec, zapewniającego w szczególności:
1) dokonywanie przeglądu i przeszukiwania sald i innych informacji dotyczących rachunków,
2) zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
3) przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
4) składanie poleceń przelewu wewnętrznych i do innych banków,
5) generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu,
6) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,
7) możliwość podpisów przelewów przez wiele osób zgodnie ze strukturą umocowaniem osób w poszczególnych jednostkach,
8) szkolenie niezbędnej ilości osób wskazanej przez Zamawiającego do pracy w systemie oraz ewentualne interwencje serwisowe.
9) System bankowości elektronicznej ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania.


7. Pozostałe produkty banku tj. zapewnienie doradztwa kapitałowego i finansowego polegającego w szczególności na:
      1)  przekazywaniu wolnych środków na oprocentowane lokaty terminowe, negocjowane,
       3)  pozyskiwaniu kredytów preferencyjnych bezpośrednio w siedzibie banku,
4)  bieżącym informowaniu o aktualnej ofercie produktowej banku,
6) pomocy w doborze odpowiednich produktów i usług bankowych w celu optymalizacji wykorzystania i zagospodarowania środków finansowych jednostek,
7) reagowaniu na bieżące potrzeby Zamawiającego,
8) zapewnieniu stałych kontaktów między Zamawiającym a bankiem,
9) informacji na bieżąco o wysokości stóp procentowych i kursach walutowych,
10) bieżącym doradztwie finansowym,
11) możliwości uzyskania na wniosek Zamawiającego promesy udzielenia kredytu i gwarancji bankowej.

8. Środki gromadzone  na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, wyliczonych jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy pomnożonej przez współczynnik K3 podany w ofercie.

9. Zamawiający wymaga, aby kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz jednostek organizacyjnych gminy była dokonywana w okresach kwartalnych z uwzględnieniem:
a) wszystkie rachunki będą oprocentowane oprócz rachunku podstawowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu oraz wybranych rachunków prowadzonych dla potrzeb środków zewnętrznych obecnie funkcjonujących i ewentualnie nowo otwieranych.
b) odsetki od środków naliczonych na rachunkach podstawowych jednostek organizacyjnych będą  przekazywane bezpośrednio na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu z wyłączeniem naliczonych odsetek na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Nowogrodźcu,
      c) oprocentowanie na rachunku  sum depozytowych w Urzędzie Miejskim będzie stałe i będzie wynosić 1%.

10. Zamawiający wymaga, aby przelewy (transfer środków finansowych z rachunku Zamawiającego na rachunek odbiorcy) składane drogą elektroniczną do godz. 15:30 były realizowane w dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz wpłat na rachunki pozostałych jednostek organizacyjnych gminy wskazanych w pkt. 1 od wpłacającego.

12. Bank nie będzie pobierał innych opłat i prowizji związanych z prowadzeniem i obsługą rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Nowogrodziec poza opłatami i prowizjami wymienionymi w załączniku.

13. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych przez wybranego Oferenta ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowogrodziec wymienionymi w pkt. 1.

14. Bank powinien posiadać punkt kasowy (filię lub oddział) w miejscowości Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, że do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi Gminy Nowogrodziec, otworzy punkt kasowy swojego banku w Nowogrodźcu zapewniający pełną obsługę bankową Gminy. Do momentu otworzenia „punktu kasowego” bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu na terenie Gminy Nowogrodziec i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.

II. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.

III. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował ceną usług jako sumą następujących elementów:
1) Prowizje i opłaty: k1 – waga: 85%
2) Współczynnik oprocentowania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym: k2 - waga: 10 %,
3) Współczynnik oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych: k3 - waga: 5 %,
2. Sposób porównania ceny ofert z tytułu prowizji i opłat k1:
                                                           k1 najmniejszy w ofertach
     ilość punktów za cenę oferty „X” = ----------------------------- x 100 pkt. x waga kryterium
                                                                           k1(x)
     UWAGA: W przypadku złożenia oferty z k1 równym 0,00 zł do oceny zostanie przyjęta stawka 0,01 zł.

3. Sposób porównania cen ofert za koszty kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym k2:
                                                            k2 najmniejszy w ofertach
     ilość punktów za cenę oferty „X” = ----------------------------- x 100 pkt. x waga kryterium
                                                                            k2(x)

4. Sposób porównania cen ofert za dochody z oprocentowania środków na rachunkach k3:
                                                                    k3(x)
     ilość punktów za cenę oferty „X” = ----------------------------- x 100 pkt. x waga kryterium
                                                       k3 największy w ofertach
     UWAGA: W przypadku złożenia oferty z k1 równym 0,00 zł do oceny zostanie przyjęta stawka 0,01 zł.

5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

V. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Formularz ofertowy należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, w pokoju nr 1 (Punkt Obsługi Interesanta).

do dnia  17  grudnia   2015r. do godz.  12.30


VI. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie  Zamawiającego  w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, w pokoju nr 17 (I piętro) w dniu  17 grudnia 2015 roku o godzinie 12.35
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Irena Johna-Rudko,
tel. 075 738 06 63 oraz Marianna Ludkiewicz Tel. 075 738 0664


VII. Informacje dotyczące zawarcia umowy :

1. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  jest zobowiązany do podpisania umowy.
2. Inne postanowienia umowy:

  • umowa w swej treści musi zawierać wszystkie elementy oferty wykonawcy,
  • cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę budowlaną obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
  • po zakończeniu okresu trwania umowy wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego będą funkcjonowały przez okres 3 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej. Salda na rachunkach będą podlegały codziennie automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługę w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

Załączniki:

XLSFORMULARZ- ofertowy.xls (49,50KB)