Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Korekta nr 2 - Planu kontroli zarządczej na 2015 r.

Strona archiwalna

 

K O R E K T A  Nr 2  -  Planu kontroli  zarządczej na 2015 rok

    Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji ustalam następujący plan kontroli:

L.p.

Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę

Termin przeprowadzenia kontroli

 

Rodzaj kontroli

 

Temat kontroli:

1.

Organizacje pozarządowe:

(15 organizacji)

styczeń – luty

2015 r.

problemowa

Prawidłowość rozliczenia dotacji przekazanej  na  wsparcie realizacji  zadań  publicznych  w 2014 r.

2.

Jednostki oświatowe – wszystkie

 

marzec 2015 r.

problemowa

1.Polityka rachunkowości -  przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 10 ustawy o rachunkowości w zakresie  posiadanej dokumentacji zasad ( polityki) rachunkowości.

 

2. Prawidłowość oraz zasadność nawiązywania stosunków pracy z nauczycielami, w szczególności w trakcie roku szkolnego ( okres badany: rok szkolny 2013/2014 oraz od 1 września do 31 grudnia 2014 r.).

3.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu 

Wydział Finansowy

Wydział Spraw Społecznych

kwiecień 2015 r.

problemowa

1. Kontrola kasy pod kontem zaleceń pokontrolnych RIO.

2. Ewidencja należności długoterminowych pod kontem zaleceń pokontrolnych RIO.

3.  Ewidencja księgowa wydatków Urzędu na przykładzie rozdziału:

 75023/4210 i 75412/4210 ( opis dokumentu księgowego, ewidencja na kontach)

4.

Gimnazjum w Nowogrodźcu/ ZOSZ

maj 2015 r.

problemowa

1.Kontrola wydatków budżetowych  poniesionych w  2014 r.

- zgodność dokonywania wydatków  z planem finansowym,

- zgodność danych wykazanych z sprawozdaniu z wykonania planu wydatków

 

2. Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – częstotliwość, zasadność oraz adekwatność przyznawania pomocy pracownikom  będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej (okres badany rok 2014 ).

 

3. Przestrzeganie przepisów określonych w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, w tym zasad przyznawania premii oraz dodatków specjalnych ( okres badany rok 2014)

5.

1. SP  Nowogrodziec/ ZOSZ

 

 

 

 

czerwiec 2015 r.

 

Problemowa

 

1. Kontrola wydatków budżetowych  poniesionych w  2014 r.

- zgodność dokonywania wydatków  z planem finansowym,

- zgodność danych wykazanych z sprawozdaniu z wykonania planu wydatków

W tym kontrola zaleceń pokontrolnych RIO : Wypłata gotówki z kasy i druki ścisłego zarachowania .

2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – ul Cicha 4

czerwiec 2015 r.

problemowa

2. Prawidłowość rozliczenia i wydatkowania dotacji celowych w 2014 r.

 

6.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Wydział Administracyjno Prawny

lipiec 2015 r.

problemowa

Dostęp do informacji publicznej.

 

7.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

sierpień 2015 r.

Problemowa

Karta Dużej Rodziny.

 

8.

SP Gościszów/ ZOSZ

 

październik 2015 r.

problemowa

1.Kontrola wydatków budżetowych  poniesionych w  2014 r.

- zgodność dokonywania wydatków  z planem finansowym,

- zgodność danych wykazanych z sprawozdaniu z wykonania planu wydatków

 

2.Przestrzeganie przepisów określonych w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, w tym zasad przyznawania premii oraz dodatków specjalnych ( okres badany rok 2014)

Zespół Szkół w Nowej Wsi/ZOSZ

październik 2015 r.

problemowa

1. Przestrzeganie przepisów określonych w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, w tym zasad przyznawania premii oraz dodatków specjalnych ( okres badany rok 2014)

9.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Wydział Komunalny

listopad  2015 r

problemowa

Realizacja obligatoryjnych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2014 r.).

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich