Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 17.12.2015r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zm. ) 

 

1.Nowogrodziec ul. Kościuszki 12,  lokal  mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 60,20 m², działka nr 251/49 o pow. 0,0103 ha Nowogrodziec obręb 3, zabudowana budynkiem  mieszkalno-użytkowym.                                                                                

2.Nieruchomość bez obciążeń.

3.Księga wieczysta nieruchomości  JG1B/00025619/3.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem  02 U/M – Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie murów  obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.

5.Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr  1 w budynku  przy ul. Kościuszki 12 w Nowogrodźcu zostanie  sprzedany w formie  przetargu ustnego nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  do dnia 23.04.2100 r.   64/100 udziału  w gruncie w działce nr 251/49 o pow. 0,0103 ha  w obrębie 3 Nowogrodźca. 

6.Wartość  nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie  85.730,00 zł w tym : -  wartość lokalu  mieszkalnego  -  82.900,00 zł                -  wartość udziału w gruncie   -   2.830,00 zł.

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: a) cena lokalu  i I opłata z tytułu użytkowania wieczystego z gruntu w wysokości 20% ceny gruntu uzyskanej w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej, b) ustala się opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego z gruntu w wysokości 1% ceny gruntu ustalonej w przetargu + obowiązujący podatek Vat,  płatną do 31 marca każdego roku, począwszy od roku następnego od nabycia nieruchomości. Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej, niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

8.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

9.Osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  28.01.2016r.

10.21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 7 stycznia 2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich