Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

WEZWANIE

do uzupełnienia braków formalnych

do ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2016 roku.

Zgodnie z działem IV. pkt 4 Ogłoszenia z dnia 4 stycznia 2016 r. o otwartym konkursie ofert, Burmistrz Nowogrodźca wzywa Oferentów do dostarczenia brakujących dokumentów, wymaganych do rozpatrzenia oferty.

  1. Poniższe braki należy uzupełnić w nieprzekraczającym terminie do dnia 5 lutego 2016 r. w zamkniętej kopercie

  2. Uzupełnienie złożone po terminie wskazanym w pkt. 1 będzie równoznaczne  z odrzuceniem oferty.

  3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, szczegółowych informacji udziela Danuta Krasiej - Inspektor ds. kontroli wewnętrznej pok. nr 28, tel. 75-738-06-74

Organizacja pozarządowa

Numer zadania i nazwa zadania

Braki formalne

Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowogrodźcu

Zadanie nr I w zakresie:  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

-  prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.   

 

 1.  daty urodzeń zawodników na wykazach drużyn/sekcji.

Klub Sportowy „Orzeł” Gościszów

Zadanie nr I w zakresie:  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

-  prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie       i ogólnopolskie związki sportowe.   

 

1. statut potwierdzony za zgodność z oryginałem,

2.  terminarz rozgrywek wg klasy rozgrywkowej,

3.  wykaz  zawodników : z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania.

Ludowy Klub Sportowy „SPARTA”

Zadanie nr I w zakresie:  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

-  prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie       i ogólnopolskie związki sportowe.   

1. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ,

2. sprawozdanie merytoryczne,

3. terminarz rozgrywek- seniorzy

Stowarzyszenie Równych Szans ”BRATEK”

Zgorzelec

Zadanie nr II  w  zakresie:  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

-  organizacja imprez sportowo – turystyczno - krajoznawczych: rajdy, złazy i tp.

 

1. odpis z rejestru,

2. sprawozdanie merytoryczne, 3.finansowe (bilans, rachunek wyników i informacja dodatkowa),

4.statut potwierdzony za zgodność z oryginałem.

5. Zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej oraz gwarancja pozyskania środków,

Zadanie nr III w zakresie - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

-  organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno- wychowawcze.

1.informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,

2. program profilaktyczny z uwzględnieniem zakładanych rezultatów,

 

Klub Sportowy Talent 2000 Bolesławiec

Zadanie nr III w zakresie - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

-  organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno- wychowawcze.

 

1. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji klubów lub oświadczenie, że dane zawarte w zaświadczeniu z dnia 23.04.2014 r. są aktualne ze stanem faktycznym.

2.sprawozdanie merytoryczne,

3. sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników i informacja dodatkowa)

Fundacja Wielkie Słońce

Szklarska Poręba

Zadanie nr III w zakresie - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

-  organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno- wychowawcze.

1. sprawozdanie merytoryczne, 2.finansowe (bilans, rachunek wyników i informacja dodatkowa),

3.program profilaktyczny z uwzględnieniem zakładanych rezultatów,

 

ZHP Hufiec Bolesławiec

Zadanie nr III w zakresie - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

-  organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno- wychowawcze.

1. program profilaktyczny z uwzględnieniem zakładanych rezultatów,

 

 

 Burmistrz Nowogrodźca 

 (-)Robert Marek Relich