Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie na rok 2016

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca


ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy i miasta Nowogrodziec w roku 2016


I. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Gminy Nowogrodziec na rok 2016: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)


II. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzanie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic zewnętrznych  odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
11) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które  posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
12) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

III. Wysokość udzielanej dotacji:
Dotacja może być udzielona w wysokości do 75 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Jeśli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i wnioskodawca podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany do aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych.

VI.Uprawnieni wnioskodawcy:

Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

V.Zasady i tryb przyznawania dotacji:

Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała Nr XXXIII/230/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmieniona uchwałą Nr XLI/295/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/08 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

VI.Termin i warunki wykorzystania dotacji:
1) termin realizacji zadań – rok 2016;
2) dotacja może być przyznana na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy i miasta Nowogrodziec posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe oraz znajdującym się w złym stanie technicznym;
3) dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo – budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji;
4) środki finansowe przekazane zostaną w formie przelewu na rachunek bankowy dotowanego;
5) w ramach realizacji zadania dotowany zobowiązany jest m. in. do:
wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
wydatkowania ewentualnie przyznanych środków finansowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane, prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych,
zwrotu niewykorzystanej dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, na zasadach określonych w umowie.

VII. Wymagane dokumenty:

1) decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np. aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
3) harmonogram i kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze  wskazaniem źródeł finansowania,
4) decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5)  informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
6)  wykaz prac i robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
7) w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzona w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ze zm.)

Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część wniosku. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

VIII.Miejsce i termin składania wniosków:

 Wnioski z dopiskiem: „Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać w terminie do 29 lutego 2016 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
 Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu; Rynek 1; 59 – 730 Nowogrodziec lub przesłać pocztą na adres:
 
Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Rynek 1
59-730 Nowogrodziec

  Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek  powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim,  w walucie PLN.  Wniosek musi być opieczętowany i podpisany.  Formularz wniosku i załączniki należy
  spiąć wg kolejności stron.

 Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 uchwały nr XXXIII/230/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków.
 Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej bip.nowogrodziec.pl ( DOCzałącznik nr 1 - wniosek.doc (90,50KB) )

     Informacji udziela:
     Eugeniusz Pańków - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
     Urząd Miejski w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pokój nr 6
     tel: (075) 7380665
     e - mail: e.pankow@nowogrodziec.pl

IX. Kryteria wyboru wniosków:

merytoryczna wartość wniosku,
wartość historyczna, artystyczna lub naukowa zabytku,
stan zachowania i zagrożenia zabytku,
znaczenie zabytku dla społeczności lokalnej i zasięg zadania,
zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy Nowogrodziec

Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy Dotowanym, a Burmistrzem Nowogrodźca.

Burmistrz Nowogrodżca

Robert Relich

Załączniki:

DOCzałącznik nr 1 - wniosek.doc (90,50KB)