Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bolesławieckim w 2022 r.:

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 75 612 17 19, czynnym codziennie w następujących godz.:

poniedziałek: 7.30 – 17.00,

wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,

piątek – 7.30 – 14.00.

Osoby uprawnione mogą się także umówić drogą elektroniczną, pisząc na adres
e-mail: a.guzik@powiatboleslawiecki.pl lub k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl.  

 

W czasie obowiązywania obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa pomoc i poradnictwo będą w 2022 r. do odwołania udzielane zdalnie w formie porad telefonicznych. W związku
z powyższym nie obowiązuje konieczność składania przez osoby uprawnione oświadczeń, że nie są w stanie pomieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Punkty prowadzone przez Powiat:

Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 4 (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach
i godzinach:

a)      od poniedziałku do czwartku: w godz. 11.00 – 15.00,

b)      piątek: w godz. 8.00 – 12.00.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci:

poniedziałki – adwokat Daria Mularska,

wtorki – adwokat Marcin Skrzypa,

środy – adwokat Agnieszka Śmigalska,

czwartki – adwokat Ewelina Łajczak,

piątki – adwokat Sandra Kulpa (mediator).

 

Punkt w Bolesławcu – siedziba Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Obrońców Helu 10, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 11.00.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni:

poniedziałki – radca prawny Sylwia Mikołajczyk,

wtorki – radca prawny Szymon Biniaszczyk,

środy – radca prawny Eliza Polachowska,

czwartki – radca prawny Eliza Polachowska,

piątki – radca prawny Szymon Biniaszczyk.

 

Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu,
ul. Lwowska 11, 33 – 300 Nowy Sącz, organizację pozarządową, która  została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy
w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, punkt jest dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach
i godzinach:

poniedziałki – 15.00 –19.00 – adwokat Agnieszka Śmigalska,

wtorki – 15.00 –19.00 – adwokat Agnieszka Śmigalska,

środy – 7.30 – 11.30 – adwokat Sandra Kulpa,

czwartki – 15.00 – 19.00 – adwokat Agnieszka Śmigalska,

piątki – 8.00 – 12.00 – adwokat Ewelina Łajczak

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poradnictwo jest świadczone od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00.

Porad udziela doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem „Sursum Corda” w Nowym Sączu – Sandra Kulpa.

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Z bezpłatnych usług prawników może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Usługi prawnicze są zatem dostępne zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się z zadłużeniami itp.

 

Z tej formy pomocy mogą także skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ciągu ostatniego roku.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

prawo rodzinne,

prawo pracy,

ubezpieczenia społeczne,

sprawy administracyjne,

prawo podatkowe,

sprawy cywilne,

sprawy karne,

prawo podatkowe,

przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także nieodpłatną mediację

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

 

Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również
w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

 

Usługa może obejmować również:

rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.

przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

 

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

 

W 2022 r. nieodpłatna mediacja jest prowadzona we wszystkich punktach w powiecie bolesławieckim w zakresie:

1)        poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2)        przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3)        przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

w sprawie karnej;

4)        udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Specjalistyczny dyżur mediacyjny, podczas którego może być przeprowadzone spotkanie mediacyjne, pełni mec. Sandra Kulpa w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bolesławcu (siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu). Zapisy pod nr telefonu:  75 612 17 19.

 

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat bolesławiecki w porozumieniu
z gminami: Osiecznicą i Wartą Bolesławiecką.