Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z działalnośći kontrolnej za 2015 r.

KW.1712.1.2015.9

I N F O R M A C J A

z  działalności kontrolnej realizowanej w 2015 r.

1. Wprowadzenie

        Kontrole w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowogrodziec przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22.02.2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji.

       Kontrole przeprowadzono na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Nowogrodźca planu kontroli na 2015 r. oraz zleceń kontroli doraźnych wynikających z bieżącej potrzeby sprawowania  nadzoru nad działalnością Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu i jednostek organizacyjnych Gminy.

W ramach kontroli zarządczej kontrolą objęto następujące obszary:

 1. działalność pożytku publicznego prowadzona przez organizacje pozarządowe – w zakresie przyznanej dotacji na wsparcie zadań publicznych,

 2. oświata – przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.

 3. rachunkowość – polityka rachunkowości (jednostki oświatowe),

 4. pozostałe środki trwałe (jednostki oświatowe),

 5. oświata – nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielami,

 6. gospodarka pieniężna (kasowa),

 7. pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe,

 8. księgowość – ewidencja księgowa należności, wydatków,

 9. wydatki budżetowe (jednostki oświatowe),

 10. fundusz socjalny – zapomogi socjalne (jednostki oświatowe),

 11. płace pracowników samorządowych (jednostki oświatowe) – regulaminy wynagradzania, premia, dodatki specjalne,

 12. dotacje celowe – prawidłowość rozliczania i wydatkowania,

 13. udzielanie informacji publicznej,

 14. pomoc społeczna – Karta dużej Rodziny,

 15. odpady komunalne – realizacja obligatoryjnych obowiązków.

        Kontrole prowadził pracownik ds. kontroli wewnętrznej (będący koordynatorem kontroli zarządczej) na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Nowogrodźca.

Ewidencję kontroli prowadzi koordynator kontroli zarządczej.

2. Rodzaj i liczba przeprowadzonych kontroli:

W 2015 r. przeprowadzono ogółem 13 kontroli, w tym:

-   11 kontroli problemowych,

-   2 kontrole doraźne (pozaplanowe – zlecone przez Burmistrza Nowogrodźca).

3. Podmioty objęte kontrolą:

Kontrolą objęto: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, jednostki organizacyjne, stowarzyszenia pozarządowe, Zakład Opieki Zdrowotnej.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły, które  stanowią akta kontroli.

4. Wykonanie Planu kontroli:

Lp.

Nazwa jednostki

kontrolowanej

Rodzaj kontroli

 

Zakres kontroli

Data przeprowadzenia  kontroli

Wydano zalecenia TAK/NIE

1.

Organizacje pozarządowe             (15 organizacji)

  problemowa

Prawidłowość rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w  2014 r.

od 02.01.2015 r.  do 28.02.2015 r.

TAK

 

2.

Jednostki oświatowe: 1.SP Nowogrodziec 2.SP Czerna              3.SP Gościszów        4.Przedszkole Publi. 5.Gim. Nowogrodziec 6.SP Gierałtów            7.SP Wykroty                          8.Gim. Wykroty                   9.Zespół Szkół w Nowej Wsi

doraźna

Utrzymanie czystości i porządku w kotłowniach  - przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

od 02.02.2015 r.   do 06.02.2015 r.

NIE

3.

Jednostki oświatowe: 1.SP Nowogrodziec 2.SP Czerna              3.SP Gościszów        4.Przedszkole Publi. 5.Gim.  Nowogrodziec 6.SP Gierałtów            7.SP Wykroty                          8.Gim. Wykroty                   9.Zespół Szkół w Nowej Wsi

problemowa

1.Polityka rachunkowości – przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 10 u.o.r.

2.Prawidłowość oraz zasadność nawiązania stosunki pracy z nauczycielami.

od 11.03.2015 r. do 26.03.2015 r.

 

TAK

- główny księgowy jednostek oświatowych

Problemowa

Kontynuacjapolityki rach.  

dot. ewidencji pozostałych środków trwałych (konto 013)

Maj 2015 r.

TAK

4.

Urząd Miejski

Wydział Finansowy

problemowa

1. Kontrola kasy pod kontem zaleceń pokontrolnych RIO.                                            2. Ewidencja należności długoterminowych pod kontem zaleceń pokontrolnych RIO .                                                                    3. Ewidencja księgowa wydatków Urzędu na przykładzie rozdziału: 75023/4210 i 75412/4210 – opis dokumentu księgowego i ewidencja na kontach.

od 04.05.2015 r. do 08.05.2015 r.

NIE

5.

 

 

 

 

 

Gimnazjum                     w Nowogrodźcu

 

 

 

 

 

 

 

problemowa

1.Kontrola wydatków budżetowych poniesionych w 2014 r.:                                       - zgodność dokonywania wydatków  z planem finansowym,             zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków,                                                             2. Środki ZFŚS – częstotliwość, zasadność oraz adekwatność przyznawania pomocy pracownikom  będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej (okres badany 2015 r.), 3.Przestrzeganie przepisów określonych w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, w tym zasad przyznawania premii, oraz dodatków specjalnych (okres badany 2014 r.).

od 11.05.2015 r. do 29.05.2015 r.

 

 

 

 

 

 

TAK

6.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

doraźna

Prawidłowość przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz sposobu przeprowadzania i dokumentowania wywiadów środowiskowych.

od 12.05.2015 r. do 29.05.2015 r.

TAK

7.

Szkoła Podstawowa      w Nowogrodźcu

problemowa

.Kontrola wydatków budżetowych poniesionych w 2014 r.:                                                            - zgodność dokonywania wydatków  z planem finansowym,  zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków,    w tym: kontrola zaleceń pokontrolnych RIO: wypłata gotówki   z kasy i druki ścisłego zarachowania.

od 01.06.2015 r. do 15.06.2015 r.

TAK

8.

SP Z ZOZ                      w Nowogrodźcu                      

problemowa

Prawidłowość rozliczania  i wydatkowania dotacji celowych  w 2014 r.

od 16.06.2015 r. do 24.06.2015 r.

NIE

9.

Urząd Miejski                w Nowogrodźcu             - Wydział Administracyjno Prawny

problemowa

Dostęp do informacji publicznej:                         - prawidłowość prowadzenia spraw  w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek strony zainteresowanej.

od 01.07.2015 r. do 10.07.2015 r.

NIE

10.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowogrodźcu

problemowa

Kontrola sposobu i realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym: przestrzeganie zasad przyznawania „Karty” członkom rodziny wielodzietnej, przyznawania im uprawnień, oraz sposób finansowania.

 

od 10.08.2015 r. do 14.08.2015 r.

NIE

11.

Szkoła Podstawowa      w Gościszowie

 

problemowa

Kontrola wydatków budżetowych 2014 r. w tym: zgodność wydatków z planem finansowym, zgodność danych wykazanych w spraw. z wykonania  wydatków. Premie, dodatki specjalne.

od 19.10.2015 r. do 23.10.2015 r.

NIE

12.

Zespół Szkół w Nowej Wsi

problemowa

Przestrzeganie przepisów Regulaminu wynagradzania – kontrola premii i dodatków specjalnych.

od 26.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

TAK

13.

Urząd Miejski                 w Nowogrodźcu

Wydział Komunalny

problemowa

Realizacja obligatoryjnych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (2014 r)

od 16.11.2015 r.  do 27.11.2015 r.

NIE

5. Realizacja kontroli:

        Kontrole w pierwszym półroczu 2015 r. realizowano zgodnie z planem. W drugim półroczu 2015 r. plan kontroli ze względów organizacyjnych korygowano dwukrotnie,  w miesiącach: wrześniu i grudniu 2015 r. Plan kontroli (po korekcie) wykonano w 100%.

6. Przebieg i efekty przeprowadzonych kontroli

      Istotą czynności kontrolnych było szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie z obowiązującymi dla niego uregulowaniami prawnymi i przepisami wewnętrznymi oraz ustalenie odchyleń od obowiązujących norm.

      Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli zostały opisane szczegółowo  w protokołach kontroli kontrolowanych jednostek. Wyniki kontroli omawiano  z kierownictwem W sprawach skomplikowanych problemy omawiano z Radcą Prawnym – opinie prawne stanowią akta kontroli.

      W wyniku ustaleń kontrolnych dotyczących nieprawidłowości kierowano do Kierowników jednostek organizacyjnych i Naczelników Wydziałów zalecenia pokontrolne. W zaleceniach wskazywano sposoby i środki, jakie należy zastosować, w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości i zapobiegania ich w przyszłości.

       W 2015 r. nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych oraz nie składano zawiadomień  o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finasów publicznych.

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich