Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszcz.post.-Nowoferm Door

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

 

zawiadamiam,

 

że  na wniosek Spółki z o.o. Novoferm Door  Wykroty ul. Wyzwolenia 46 reprezentowanej przez firmę EKOLOGIS Laboratorium Badań Środowiskowych s. c. z siedzibą   we Wrocławiu przy ul. Wysłoucha 62 w imieniu której działa Monika Jarzębowska na podstawie udzielonego przez  członków zarządu Thomasa Hage oraz Sebastiana Mruka –   pełnomocnictwa z dnia 21 marca 2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu produkcyjnego Novoferm Door Sp. z o. o. zlokalizowanego   w Wykrotach przy ul. Wyzwolenia 46 (działki ewid. nr 1091/29 oraz 1091/30) o nową halę produkcyjno – magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 § 1 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się
z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy
ul. Rynek 1, pokój nr 3- parter. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Burmistrz Nowogrodźca.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz
§ 3 ust. 1 pkt 14 i § 3 ust.1 pkt 52 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2016 r.,poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu  opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 40 § 1 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich