Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec - ogłoszenie o wyborze oferty

Strona archiwalna

 


Nowogrodziec,  18 kwietnia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec

 

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec, do dnia 11 kwietnia 2016 r. godz. 10.30 wpłynęły 2 ważne oferty. 1 oferta wpłynęła do Zamawiającego po upływie w/w terminu, w związku z czym pozostała bez rozpatrzenia na podstawie pkt. 8 ust 3 zaproszenia do składania ofert.

2. Wszystkie ważne oferty są zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, a wartość ceny brutto najkorzystniejszej oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferenta, którymi były: ,,Cena” – waga 60 % oraz ,,Doświadczenie” – waga 40 %, zamówienie zostanie  udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c.

Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak

Ul. Jedności Narodowej 45B

50-260 Wrocław

za łączną cenę brutto 19.065,00 złotych (dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania formalne określone w zaproszeniu do składania ofert. W łącznej ocenie kryteriów „Cena” oraz ,,Doświadczenie” oferta uzyskała maksymalną liczbę 100 pkt.

4. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca