Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Zagajnik, Kierżno i Milików - ogłoszenie o zamówieniu

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Zagajnik, Kierżno i Milików
Numer ogłoszenia: 96712 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Nowogrodziec , ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7380660, faks 75 7316416.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Zagajnik, Kierżno i Milików.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Zagajnik, Kierżno i Milików, które posiadają częściowo nawierzchnię gruntową oraz częściowo nawierzchnię utwardzoną materiałem kamiennym o łącznej długości 685 m oraz szerokości ok. 3 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace: a) prace przygotowawcze: odtworzenie trasy (pomiary), prace rozbiórkowe dróg, b) roboty ziemne, c) wykonanie odwodnienia drogowego z elementów betonowych, d) wykonanie podbudowy drogowej: korytowanie i podbudowa z kruszywa łamanego, e) wykonanie nawierzchni drogowej: warstwa wiążąca beton asfaltowy gr. 3 cm, warstwa ścieralna beton asfaltowy gr. 4 cm, f) regulacja lub wymiana włazów studzienek i skrzynek zasuw, g) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, h) prace uzupełniające: Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia robót na czas budowy oraz sporządzenia geodezji powykonawczej po zakończeniu robót. W miejscu prowadzenia robót istnieje uzbrojenie sieci podziemnej infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-9, 45.23.30.00-9, 45.23.32.26-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający nie żąda żadnego dokumentu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie drogi wykonywanej w technologii mineralno-bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto każda (przedmiotowa wartość podana przez Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert). Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca złoży w ofercie wypełniony załącznik nr 3 do IDW (oryginał) Wykaz wykonanych robót (minimum dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie drogi wykonywanej w technologii mineralno - bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto każda) oraz załączy dowody, że została wykonana w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie, b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający nie żąda żadnego dokumentu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien zapewnić kierownika robót budowlanych dysponującego odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi określonymi przepisami Prawa Budowlanego (branża drogowa). Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie wypełniony załącznik nr 4 do IDW (oryginał) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy kierownika robót budowlanych).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 zł (przedmiotowa wartość podana przez Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert). Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą opłaconą polisę na co najmniej 300.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony na co najmniej 300.000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 2.stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (należy dołączyć do oferty oryginały pełnomocnictwa lub kopie poświadczone notarialnie), 3.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 4.kosztorysy ofertowe ceny ryczałtowej obejmujące wszystkie pozycje przedmiaru robót sporządzone na każdą z danych dróg odrębnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin wykonania - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1) wystąpienie zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy lub o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy, 2) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, 3) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 4) wystąpienie siły wyższej, 5) wystąpienie zmian w przepisach prawa, 6) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, 7) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 8) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, 9) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, 11) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 12) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych. 2.2.W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o: 1) czas trwania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień dodatkowych na roboty budowlane, 2) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także ugaszeniu pożaru lasu, 3) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 4) czas trwania siły wyższej, 5) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach prawa, 6) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, 7) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 8) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, 9) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., 10) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, 11) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.nowogrodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 11).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

 

 

 

Załączniki:

PDFCzęść I SIWZ IDW.pdf (601,05KB)

DOCZałącznik nr 1 do IDW.doc (49,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do IDW.doc (36,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do IDW.doc (39,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do IDW.doc (34,50KB)
DOCZałącznik nr 5 do IDW.doc (36,50KB)
 

PDFCzęść II SIWZ Umowa.pdf (183,73KB)

Kierżno

PDF01 mapa poglądowa.pdf (487,70KB)
PDF01 mapa poglądowa (2).pdf (500,56KB)
PDF02 mapa ewidencji gruntów-obręb Kierżno.pdf (259,05KB)
PDF02 schemat oznakowania.pdf (571,52KB)
PDF03 plan syt.wys. drogi.pdf (581,36KB)
PDF03 schemat ustwienia znaków.pdf (142,09KB)
PDF04 przekrój konstrukcyjny drogi.pdf (178,31KB)
PDF05 przykłady zjazdów drogowych.pdf (170,42KB)
PDFDr.Kierżno-opis techniczny.pdf (134,96KB)
PDFkosztorys ofertowy-dr. Kierżno.pdf (909,95KB)
PDFOpis techniczny-Projekt stałej organizacji ruchu-Kierżno.pdf (1,03MB)

Zagajnik

PDF01 mapa poglądowa.pdf (294,70KB)
PDF01 mapa poglądowa (2).pdf (311,21KB)
PDF02 mapa ewidencji gruntów.pdf (227,77KB)
PDF02 schemat oznakowania.pdf (418,33KB)
PDF03 plan syt.wys. drogi.pdf (399,58KB)
PDF03 schemat rozmieszczenia znaków.pdf (141,34KB)
PDF04 przekrój konstrukcyjny drogi 1.pdf (168,73KB)
PDF05 przekrój konstrukcyjny drogi 2.pdf (201,34KB)
PDF06 przykłady zjazdów drogowych.pdf (171,59KB)
PDF07 mijanka drogowa.pdf (157,29KB)
PDFDr.Zagajnik-opis techniczny.pdf (137,36KB)
PDFkosztorys ofertowy-dr. Zagajnik.pdf (856,04KB)
PDFOpis techniczny-Projekt stałej organizacji ruchu-Zagajnik.pdf (1,04MB)

Milików

PDF01 mapa poglądowa.pdf (219,22KB)
PDF01 mapa poglądowa (2).pdf (216,47KB)
PDF02 mapa ewidencji gruntów.pdf (362,55KB)
PDF02 schemat oznakowania.pdf (600,13KB)
PDF03 plan syt.wys..pdf (630,36KB)
PDF03 schemat umieszczenia znaków 1.pdf (144,08KB)
PDF04 przekrój konstrukcyjny drogi 1.pdf (176,19KB)
PDF04 schemat umieszczenia znaków.pdf (143,55KB)
PDF05 przekrój konstrukcyjny drogi 2.pdf (178,03KB)
PDF06 przykłady zjazdów drogowych.pdf (171,80KB)
PDFdr. Milików-opis techniczny.pdf (2,05MB)
PDFkosztorys ofertowy-dr. Milików.pdf (1,18MB)
PDFopis techniczny-projekt organizacji ruchu-Milików.pdf (1,04MB)

PDFspecyfikacje techniczne.pdf (18,35MB)