Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa urządzeń lekkoatletycznych przy kompleksie boisk ORLIK w Nowogrodźcu - ogłoszenie o zamówieniu

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec: Budowa urządzeń lekkoatletycznych przy kompleksie boisk ORLIK w Nowogrodźcu
Numer ogłoszenia: 136036 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Nowogrodziec , ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7380660, faks 75 7316416.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa urządzeń lekkoatletycznych przy kompleksie boisk ORLIK w Nowogrodźcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - montażowe polegające na budowie urządzeń lekkoatletycznych przy kompleksie boisk ORLIK w Nowogrodźcu na działkach 266/1, 266/4, 601 obręb 4 Nowogrodziec. Do realizacji przewidziano budowę 6 - torowej bieżni do sprintu o nawierzchni syntetycznej, skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej, rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej. Zakres szczegółowy: 1). Roboty ziemne, 2). Podbudowa i obrzeża, 3). Nawierzchnie z granulatu kauczukowego EPDM, 4). Zeskok i próg, 5). Piłkochwyt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający nie żąda żadnego dokumentu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty polegające na wykonaniu obiektu lub jego części z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni co najmniej 500 m² każda. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca złoży w ofercie wypełniony załącznik nr 3 do IDW (oryginał) Wykaz wykonanych robót - minimum 2 roboty polegająca na wykonaniu obiektu lub jego części z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 500 m² każda oraz załączy dowody określające, że roboty te wykonane zostały w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1)poświadczenie; 2)inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający nie żąda żadnego dokumentu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien zapewnić: Kierownika robót dysponującego odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa Budowlanego (branża konstrukcyjno-budowlana); Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie wypełniony załącznik nr 4 do IDW (oryginał) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy kierownika)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł (przedmiotowa wartość podana przez Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert). Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą opłaconą polisę na co najmniej 200.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony na co najmniej 200 000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej producenta; 2) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni; 3)Badania na zgodność z normami lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik specjalistycznego laboratorium; 4)Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 2) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (należy dołączyć do oferty oryginały pełnomocnictwa lub kopie poświadczone notarialnie), 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, j) kosztorys ofertowy ceny ryczałtowej obejmujący wszystkie pozycje przedmiaru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - okres gwarancji - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1) wystąpienie zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy lub o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy, 2) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, 3) wystąpienie siły wyższej, 4) wystąpienie zmian w przepisach prawa, 5) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, 6) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, 8) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, 10) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych. 2.2.W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o: 1) czas trwania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień dodatkowych na roboty budowlane oraz czas wykonania tych robót, 2) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także ugaszeniu pożaru lasu, 3) czas trwania siły wyższej, 4) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach prawa, 5) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, 6) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, 8) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., 9) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, 10) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.nowogrodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek1 59-730 Nowogrodziec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul.Rynek 1 59-730 Nowogrodziec Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 11).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

 

 

 

Załączniki:

PDFCzęść I SIWZ IDW.pdf (617,57KB)
DOCZałącznik nr 1 do IDW.doc (48,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do IDW.doc (36,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do IDW.doc (39,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do IDW.doc (34,50KB)
DOCZałącznik nr 5 do IDW.doc (36,50KB)

PDFCzęść II SIWZ Umowa.pdf (186,66KB)

PDFSTOIWR-cz.1.pdf (3,52MB)
PDFSTOIWR-cz.2.pdf (1,51MB)

PDFProjekt budowlany.pdf (3,30MB)
PDFBieżnia 6 torowa rys 2.pdf (58,89KB)
JPEGMapa CP.jpeg (186,05KB)
PDFOrlik PZT rys 1.pdf (339,15KB)
PDFPiłkołap skoczni w dal.pdf (47,11KB)
PDFRzutnia kulą rys 4.pdf (64,21KB)
PDFSkocznia w dal rys32.pdf (106,46KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (1,46MB)